Názov prednášky:

Dopady přírodních pohrom na silniční síť v České republice

Prednášajúci: RNDr. Michal Bíl, PhD.
Pracovisko:
Dátum: 19.03.2015
Čas: 9:00
Miesto: Seminárna miestnosť ÚGE (č.207), 2. poschodie
Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach
Jesenná 5, Košice
   
Anotácia prednášky: Na přednášce bude představena činnost Centra dopravního výzkumu, v. v. i. v oblasti studia dopadů přírodních procesů na dopravní systém. Identifikovány a následně zkoumány byly největší pohromy, které od roku 1997 zasáhly Českou republiku. Hodnocení dopadů těchto událostí bylo prováděno s ohledem na změny obslužnosti silniční sítě a celkové ekonomické škody. Jedním z významných přírodních procesů, který má často dopad na silniční infrastrukturu, jsou svahové pohyby. V rámci projektu byly získány nové poznatky týkající se časových a prostorových výskytů sesuvů v Karpatech a byly vyvinuty nové metody odhadu srážkových prahů pro vznik mělkých sesuvů.