Názov prednášky:

Mestsko-vidiecka klasifikácia založená na populačnom rezidenčnom gride

Prednášajúci: Mgr. Pavol Hurbánek, PhD.
Pracovisko: Katedra geografie, Pedagogická fakulta, Katolícka univerzita v Ružomberku
Dátum: 21.01.2015
Čas: 11:30
Miesto: Seminárna miestnosť ÚGE (č.207)
Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach
Jesenná 5, Košice
 

 

Anotácia prednášky: V súvislosti s rozvojom geoinformačných technológií a s potrebami efektívneho priestorového riadenia a plánovania na medzinárodnej úrovni sa v posledných asi 15 rokoch zintenzívnila tvorba máp a modelov rozmiestnenia obyvateľstva, tzv. populačných gridov alebo rastrov hustoty obyvateľstva, tak pre potreby Európskej komisie ako aj pre vlády jednotlivých európskych krajín. Jednou z aplikácií, pri ktorej sú tieto gridy využívané, je klasifikácia priestorových jednotiek rôznych typov a hierarchických úrovní (napr. buniek rastra, obcí, regiónov) do kategórií vymedzených na mestsko-vidieckom kontinuu (napr. mestský, prechodný, vidiecky). Cieľom prezentácie je predstaviť niektoré metodického aspekty tvorby populačného gridu a jeho využitia pri mestsko-vidieckej klasifikácii.
  palo_hurbanek.jpg