Prednášajúci: Prof. RNDr. Peter Spišiak, CSc.
Pracovisko: Oddelenie humánnej a regionálnej geografie, Ústav geografie PF UPJŠ
Dátum: 10.4.2013
Čas: 10:00
Miesto: Seminárna miestnosť ÚGE
Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach
Jesenná 5, Košice
   
Názov prednášky: Výskum agrorurálnych štruktúr na Slovensku v posttransformačnom období
Anotácia prednášky: Vývoj slovenského vidieka v posledných 40-tych rokoch podstatne ovplyvnili značné deformácie v urbanizačnom a industrializačnom procese. Ďalším faktorom bola migrácia vidieckeho obyvateľstva do miest a tým deštrukcia  demografického a sociálneho základu vidieckých obcí. Následne sa znížila využiteľnosť bytového fondu a došlo k strate prirodzenej socio-demografickej základne pre prácu v poľnohopodárstve a v iných odvetviach v obci a jej blízkeho okolia. Pokleslo využívanie pôdy v intraviláne obce. Obec stratila viacero hospodárskych unkcií a bolo poškodzované jej sociálne a životné prostredie. Poľnohospodárstvo bolo chápané ako určitý druh priemyselnej výroby a tak sa nedostatočne rešpektoval jeho biologický základ a nezastupiteľný význam v starostlivosti o krajinu. V slovenskej odbornej  verejnosti sa aspektmi formovania rurálnych štruktúr zaoberalo viacero vedných odborov - poľnohospodárske vedy, ekonomické vedy, sociológia, etnografické vedy, urbanizmus a architektúra, environmentálne vedy a pod. Problematika rozvoja vidieka je širokospektrálna, pričom samotný posun v kvalite života musí smerovať do viace-rých oblastí. Prednáška tieto oblasti predstavuje a prezentuje na konkrétnych príkladoch riešených v rámci SR.