Názov prednášky:

Volebná geografia vo svete a na Slovensku

Prednášajúci: RNDr. Tibor Madleňák, PhD.
Pracovisko:

Katedra geografie, geológie a krajinnej ekológie

Fakulta prírodných vied Univerzity Mateja Bela

Dátum: 29.10.2014
Čas: 11:00
Miesto: Seminárna miestnosť ÚGE (č.207)
Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach
Jesenná 5, Košice
Anotácia prednášky: Volebná geografia je dynamicky sa rozvíjajúcou súčasťou politickej geografie. K štúdiu volieb prispieva akcentom na priestorový kontext tohto zložitého fenoménu. Kým v západných krajinách so stabilizovaným demokratickým zriadením sú geografické vzorce volebného správania pomerne stabilné a podrobne preskúmané, v transformujúcich sa krajinách strednej a východnej Európy predstavuje táto problematika pre geografiu zaujímavú výzvu. Prednáška priblíži hlavné témy, prístupy, trendy a metódy výskumu volieb z pohľadu geografie.
  Clipboard02.jpg
  Clipboard01.jpg