Prednášajúci: RNDr. Igor Matečný, PhD.
Pracovisko: Katedra fyzickej geografie a geoekológie, PriFUK, Bratislava
Dátum: 15.10.2014
Čas: 10:00
Miesto: Seminárna miestnosť ÚGE (č.207)
Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach
Jesenná 5, Košice
   
Názov prednášky:

Monitoring bioty ako súčasť hodnotenia vplyvu VD Gabčíkovo na prírodné prostredie

Anotácia prednášky:  Výstavba a prevádzka vodného diela Gabčíkovo mala významný vplyv na  okolité územie. Za  účelom  sledovania  vývoja vplyvu vodného diela  na prírodné prostredie bol v roku 1988  vypracovaný projekt  a od roku 1989 bolo zahájené monitorovanie vplyvu VD Gabčíkovo na prírodné prostredie.  Monitoring bioty, ako súčasť tohoto systému, sa  zameral na sledovanie stavu relatívne nedotknutých ekosystémov v inundácii Dunaja, resp. na priľahlom území pred a po výstavbe vodného diela.  Cieľom prednášky je predstaviť metódy monitoringu bioty  a dosiahnuté výsledky za obdobie rokov 1989-2012.