Prednášajúci: Prof. Ing. Vladimír Sedlák, PhD.
Pracovisko: Oddelenie geoinformatiky, Ústav geografie PF UPJŠ
Dátum: 17.09.2014
Čas: 10:00
Miesto: Seminárna miestnosť ÚGE (č.207)
Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach
Jesenná 5, Košice
   
Názov prednášky:

3D geodetický zber dát a ich analýza pre geoinformačné aplikácie

Anotácia prednášky: Prednáška bude zahŕňať oblasť terestriálnych a satelitných meračských technológií pre monitoring deformácií zemského povrchu endogenného a exogenného pôvodu, monitoring deformácií vodných hrádzí a iných dôležitých stavebných objektov. Objasní transformačno-spracovateľské geodetické postupy nameraných dát pre geoinformačné aplikácie a poukáže na možnosť aplikácie geofyzikálnych meraní pre podporu geodetických dát.