Prednášajúci: prof. RNDr. Ján Košťálik, DrSc.
Pracovisko: emeritný profesor, Ústav geografie PF UPJŠ
Dátum: 12.3.2014
Čas: 10:00
Miesto: Seminárna miestnosť ÚGE, č. 207
Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach
Jesenná 5, Košice
   
Názov prednášky: Zarovnané povrchy a geochemické procesy na Slovensku
Anotácia prednášky: V príspevku bude predstavená genéza zarovnaných povrchov na Slovensku so zameraním na geochemické procesy, s ktorými jednotlivé etapy zarovnávania súviseli. Konfrontované budú staršie a novšie názory na zarovnávanie reliéfu v Západných Karpatoch.