Prednášajúci: Doc. RNDr. Zdenko Hochmuth, CSc.
Pracovisko: Oddelenie fyzickej geografie, Ústav geografie PF UPJŠ
Dátum: 11.12.2013
Čas: 10:00
Miesto: Seminárna miestnosť ÚGE, č. 207
Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach
Jesenná 5, Košice
   
Názov prednášky: Jaskyňa ako kľúč k pochopeniu prírodných procesov v krase
Anotácia prednášky: V prednáške predstavíme speleológiu ako komplexnú vedu o podzemných geosystémoch. Jej objektom i predmetom štúdia sú jaskyne. Je to prostredie odlišné od povrchového. Jedným z hlavných problémov je doposiaľ nemožnosť zobrazenia jednoduchou metódou, napr. leteckým či družicovým snímaním, takže je potrebné prácne mapovanie po častiach, zvnútra, s vierou, že sme neurobili chybu. Preto využíva svojrázne metódy zobrazovania, mapovania topografického či morfologického. V jaskyni sa dozvieme o cestách podzemného odvodňovania, a to aj v minulosti, zachované sú prevažne lepšie ako na povrchu, rôzne „stopy“ dejov dávno minulých. V novšej dobe ide o výskum minerálneho a petrografického zloženia sedimentov paleotokov, paleomagnetické odkazy, a aj z morfológie odvoditeľné údaje napríklad o jaskynných úrovniach ako odraze často už denudovaného povrchového reliéfu. Jaskyňa nám teda poskytuje často veľmi cenné údaje k doplneniu poznatkov o krajine.