Prednášajúci: Mgr. Marián Kulla, PhD.
Pracovisko: Oddelenie humánnej a regionálnej geografie, Ústav geografie PF UPJŠ
Dátum: 07.05.2014
Čas: 10:00
Miesto: Seminárna miestnosť ÚGE (č.207)
Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach
Jesenná 5, Košice
   
Názov prednášky: Bioplynové stanice – nový fenomén vo vidieckom priestore Slovenska
Anotácia prednášky: Obnoviteľné zdroje energie a ich podpora je v súčasnosti široko diskutovanou témou. Cieľom prednášky je analyzovať fenomén bioplynových staníc, ich legislatívnu, strategickú podporu, podporné finančné nástroje, jednotlivé typy staníc a na základe dostupných štatistických dát analyzovať priestorové rozmiestnenie poľnohospodárskych bioplynových staníc.