Prednášajúci: doc. RNDr. Milan Žukovič, PhD.
Pracovisko: Katedra teoretickej fyziky a astrofyziky PF UPJŠ
Dátum: 5.6.2013
Čas: 10:00
Miesto: Seminárna miestnosť ÚGE
Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach
Jesenná 5, Košice
   
Názov prednášky: Predikcia priestorových dát s využitím modelov štatistickej fyziky
Anotácia prednášky: Prednáška je venovaná problematike predikcie dvojrozmerných rastrových dát prístupom alternatívnym ku klasickým geoštatistickým metódam. Navrhované modely vychádzajú z modelov štatistickej fyziky a sú založené na koncepte náhodných polí definovaných prostredníctvom lokálnych interakcií. Modely sú neparametrické a ich riešenie vedie k stochastickej optimalizácii pomocou podmienených Monte Carlo simulácií, ktoré rešpektujú hodnoty známych vzoriek (lokálne väzby) a minimalizujú "vzdialenosť" medzi vhodne definovanými korelačnými energiami (globálne väzby) vzoriek a celého rastra. Vykonané prípadové štúdie na syntetických ako aj reálnych dátach naznačujú, že v porovnaní s etablovanými interpolačnými a klasifikačnými metódami, navrhované metódy vykazujú porovnateľné, poprípade lepšie predikčné schopnosti. Ich hlavné prednosti však spočívajú v tom že nepredpokladajú žiadnu parametrickú formu rozdelenia pravdepodobnosti a teda na rozdiel od klasických geoštatistických metód nie sú limitované na dáta pochádzajúce z gaussovského rozdelenia. Sú tiež výpočtovo efektívne a teda vhodné na spracovanie objemných (napr. satelitných alebo radarových) dát, pričom vyžadujú minimálny užívateľský vstup čo umožňuje automatizáciu spracovania.