Prednášajúci: RNDr. Janetta Nestorová-Dická, PhD.
Pracovisko: Oddelenie humánnej a regionálnej geografie, Ústav geografie PF UPJŠ
Dátum: 05.02.2014
Čas: 10:00
Miesto: Seminárna miestnosť ÚGE
Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach
Jesenná 5, Košice
   
Názov prednášky:

Vysokoškolské vzdelanie - súčasné i perspektívne trendy

Anotácia prednášky:

Prednáška predstaví vývojové tendencie vysokého školstva na Slovensku i v ostatných krajinách vyšehradskej štvorky prostredníctvom kvantitatívnych i kvalitatívnych ukazovateľov. Pozornosť bude venovaná Slovensku a jeho perspektívam vo vysokoškolskom vzdelaní s výhľadom do roku 2025. V rámci Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach bude predstavený doterajší vývoj početnosti študentov, spádové regióny dochádzky (obzvlášť študentov geografie) i výhľadové scenáre z populácie dosial narodených.