Prednášajúci: Mgr. Michal Gallay, PhD.
Pracovisko: Oddelenie geoinformatiky, Ústav geografie PF UPJŠ
Dátum: 13.11.2013
Čas: 10:00
Miesto:

Seminárna miestnosť ÚGE, 207
Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach
Jesenná 5, Košice

   
Názov prednášky: Viacmierkové priestorové metódy v geografii
Anotácia prednášky: Prednáška predstaví mierkovú závislosť javov a procesov v krajine a uvedie niektoré geoinformatické metódy ich štúdia. Praktické príklady budú zahŕňať priestorové rozšírenie zrážok a ich závislosť od nadmorskej výšky, členitosť zemského povrchu, a chov oviec na Slovensku.