Prednášajúci: RNDr. Viktória Kandráčová, PhD.
Pracovisko: Oddelenie humánnej a regionálnej geografie, Ústav geografie PF UPJŠ
Dátum: 18.9,2013
Čas: 10:00
Miesto: Seminárna miestnosť ÚGE
Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach
Jesenná 5, Košice
   
Názov prednášky: Subkultúra graffiti a urbánne prostredie mesta Prešov
Anotácia prednášky: Počnúc 70. rokmi minulého storočia sa na novom kontinente a v západnom svete začali šíriť rôzne subkultúry, medzi nimi aj subkultúra graffiti, ktorej typickými aktérmi sú sprayeri.  Táto subkultúra zapustila korene aj v našej krajine a jej typickými lokáciami sú predovšetkým (ale nielen) verejné budovy a schátrané časti miest. Je príznačná práve pre väčšie mestá, ale nie je výnimkou v rámci istej sociálnej klímy aj v prípade iných lokácií. Medzi verejnosťou aj odborníkmi  sú "výplody" zmienenej subkultúry posudzované rôzne a v podstate ich názor koreluje s kvalitou daných výtvorov subkultúry graffiti (čo dokumentujeme demoskopickým  vyhodnotením). Mesto Prešov, kde sme podrobne situáciu lokácie a difúzie danej subkultúry monitorovali, nám poslúžilo príkladom nielen na to, ako daný jav posudzovať, priestorovo analyzovať,  ale ho aj riešiť na kompetentných úrovniach spôsobom konzultácií (radnica, Útvar hlavného architekta, polícia, ap.)  i návrhu na riešenie danej problematiky spôsobom usmerňovania tejto rozporuplnej aktivity a v prospech zachovania estetiky krajiny tunajšieho mestského prostredia.
   20130918_103156.jpg