Prednášajúci: RNDr. Dušan Barabas, CSc.
Pracovisko: Oddelenie fyzickej geografie, Ústav geografie PF UPJŠ
Dátum: 12.12.2012
Čas: 10:00
Miesto: Seminárna miestnosť ÚGE
Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach
Jesenná 5, Košice
   
Názov prednášky: Dynamika formovania sa akumulačných foriem v pozdĺžnom profile tokov Udava a Bačkovský potok
Anotácia prednášky: Akumulácia materiálu v tokoch predstavuje problém, ako odborný tak i praktický. V rovine odbornej je dôležité poznať príčiny priestorového rozmiestnenia akumulačných foriem, ako v pôdoryse, tak i v pozdĺžnom profile toku. Z praktického hľadiska akumulácia predstavuje materiál, ktorý vyplňa priečny profil koryta a tým znižuje akumulačný objem koryta toku. To vytvára predpoklad pre vybrežovanie vody pri vyšších stavoch, čo môže spôsobiť škody národnému hospodárstvu.