Prednášajúci: prof. Mgr. Jaroslav Hofierka, PhD.
Pracovisko: Oddelenie geoinformatiky ÚGE PF UPJŠ
Dátum: 7.11.2012
Čas: 10:00
Miesto: Seminárna miestnosť ÚGE
Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach
Jesenná 5, Košice
   
Názov prednášky: Modelovanie geografických javov v geoinformatike
Anotácia prednášky: Rozvoj geoinformatiky a geopriestorových technológií priniesol pre geografiu nové možnosti skúmania krajiny pomocou sofistikovaných geopriestorových metód a softvérových nástrojov. Geoinformatika významne rozšírila metodickú výbavu geografie a otvorila aj nové možnosti smerovania geografického výskumu. Cieľom geoinformatiky je spracovanie geografických (geopriestorových) údajov pomocou geoinformatických metód a informačných technológií tak, aby bolo možné z nich získavať nové informácie a poznatky o stave a spôsobe fungovania krajinnej sféry. Hlavný produkt geoinformatiky, geografický informačný systém (GIS), sa stáva hlavným výskumným nástrojom nielen geografie, ale aj mnohých ďalších geovedných disciplín. Implementácia geopriestorových metód v GIS-e je jednou z hlavných úloh geoinformatiky. Ich aplikácia vyžaduje dôslednú znalosť nielen softvérového nástroja, ale aj modelovaného javu. V prípade prírodnej zložky krajiny sa často stretávame s úlohou tvoriť digitálnu reprezentáciu spojitých geografických javov, ktorých vlastnosti sú merané v bodoch (napr. pomocou technológie GPS, LiDAR, fotogrametricky a podobne). Jednou z nosných metód modelovania spojitých geografických javov je priestorová interpolácia a s ňou súvisiaca morfometrická analýza. Na príklade viacerých aplikácií z oblasti modelovania georeliéfu, vodnej erózie pôdy a slnečného žiarenia uvádzame možnosti využitia týchto metód implementovaných v GIS-e GRASS v geografickom výskume. Ďalší rozvoj problematiky modelovania krajiny a jej procesov bude úzko súvisieť s rozvojom 3D a 4D metód pre GIS, ako aj novými možnosťami zberu masívnych dátových súborov na báze laserového skenovania, čo bude vyžadovať aj nové metódy spracovania týchto dát (napr. paralelizácia a distribuované výpočty).