Prednášajúci: RNDr. Ján Kaňuk, PhD.
Pracovisko: Ústav Geografie PF UPJŠ
Dátum: 13.2.2013
Čas: 10:00
Miesto: Seminárna miestnosť ÚGE
Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach
Jesenná 5, Košice
   
Názov prednášky: Využitie časových radov virtuálnych 3D modelov miest v analýze transformácie urbánnej krajiny
Anotácia prednášky: Hodnotenie dynamiky urbánnych území vyžaduje sofistikované metódy a nástroje, ktoré umožňujú lepšie pochopenie procesov vplývajúcich na súčasné zmeny v morfologickej, funkčnej, sociálnej štruktúre mesta. Súčasný rozvoj v geopriestorových technológiách priniesol nové metódy pre zber 3D údajov (LiDAR, digitálna fotogrametria), ktoré umožňujú väčšiu dostupnosť virtuálnych 3D modelov a môžu byť použité v rôznych analýzach. 3D modely miest poskytujú navyše aj nové možnosti pri analýze tých krajinných procesov, kde výškový rozmer zohráva dôležitú úlohu. Ide napríklad o možnosti modelovania slnečného žiarenia, šírenia hluku, 3D katastra, distribúcie sociálnych a funkčných atribútov vzťahujúcich sa na obyvateľstvo a jeho aktivity a pod.
Prednáška sa zaoberá využitím časových radov virtuálnych 3D modelov miest pri analýze transformácie krajiny. Predstavíme metodiku tvorby virtuálnych 3D modelov, ako aj tvorbu časových radov pomocou retrospektívneho prístupu. Za výskumné územie sme si zvolili časť územia mesta Prešov - miestne lokality Sekčov a Nový Solivar. Toto územie sa za posledných 50 rokov kompletne transformovalo z poloprírodnej až poľnohospodárskej krajiny na  zastavanú krajinu s výraznou intenzitou socioekonomických aktivít, kde v súčasnosti žije viac ako 30 000 obyvateľov. Pomocou retrospektívneho prístupu sa nám podarilo zrekonštruovať krajinu a vytvoriť časové série od roku 1950. Jednotlivé časové série sme použili ako bázu vstupných údajov pre rekonštrukciu vybraných krajinných procesov.