Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /var/www/html/administrator/components/com_imageshow/classes/jsn_is_showcasetheme.php on line 294
Názov: Vnútroregionálny urbánny vývoj vybraných funkčných mestských regiónov na Slovensku
Prednášajúci: Mgr. Ladislav Novotný, PhD.
Pracovisko: Ústav geografie PF UPJŠ v Košiciach
Dátum: 10. 2. 2021
Čas: 13:30 - 14:30
Miesto: webinár
Anotácia: Zákonitostiam zmien rozmiestnenia obyvateľstva v urbánnych regiónoch sa vedecká pozornosť venuje už takmer sto rokov. V slovenskej geografii sa však systematický výskum tejto problematiky začal rozvíjať až v postsocialistickom období. Vďaka dobrej dostupnosti spoľahlivých štatistických údajov, jedinečným okolnostiam urbánneho vývoja a dynamike súčasných trendov má pritom slovenská geografia značný potenciál prispieť k rozvoju poznatkov v tejto oblasti aj na medzinárodnej úrovni.
V rámci seminára predstavíme základné teoretické koncepty urbánneho vývoja a objasníme význam migrácie ako javu, pomocou ktorého sa urbánny vývoj hodnotí. Následne predstavíme priestorový rámec výskumu, a stručne priblížime faktory, vďaka ktorým možno východiská urbánneho vývoja na Slovensku vnímať ako jedinečné aj v rámci postsocialistických krajín strednej Európy. Následne na základe poznatkov z nášho doterajšieho výskumu a pomocou prípadových štúdií vybraných funkčných mestských regiónov ilustrujeme migračné trendy, ktoré v regiónoch prebiehajú a zároveň tak definujú štádiá urbánneho vývoja, v ktorých sa jednotlivé regióny nachádzajú. Tieto trendy zhodnotíme v medzinárodnom kontexte a načrtneme ich dôsledky pre ďalší vývoj regiónov.
Obr. 1. Infografika vybraných migračných tokov vo funkčnom mestskom regióne Košice (1996-2015)
Názov: Geografia v projekte IT Akadémia
Prednášajúci:   Stela Csachová, Veronika Ondová, Ján Kaňuk
Pracovisko: Ústav geografie PF UPJŠ v Košiciach
Dátum: 08.04.2020
Čas: 11:00 - 12:00
Miesto: webinár  https://bbb.science.upjs.sk/b/rnd-wjm-2gu
Anotácia:

Národný projekt IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie (2016 – 2020) sa dostal svojimi aktivitami do širokého povedomia učiteľskej verejnosti. Prírodovedné predmety, matematika a informatika dostali cezeň priestor pre koncepčnú (obsahovú a metodickú) inováciu ako reakciu na pretrvávajúce tradičné metódy vyučovania (Mesa10 2019) brzdiace rozvoj prírodovednej gramotnosti. V projekte k dnešnému dňu participuje 496 škôl a 1379 učiteľov z 72 okresov Slovenska.
Školská geografia sa podľa viacerých štúdií za ostatných 50 rokov takmer vôbec nezmenila (Karolčík, Likavský, Mázorová 2015) a podľa analýzy jej kurikula Inštitútom vzdelávacej politiky pri MŠ SR (Rehúš 2018) by sa mala vyučovať viac bádateľsky. Bádateľsky orientovaná výučba je nosnou koncepciou riešeného projektu a v čase začiatku jeho riešenia boli dostupné len ojedinelé vyučovacie aktivity pre geografiu.
Tím geografov vytvoril 120 inovatívnych metodík pre základné a stredné školy. 242 overovateľov (učiteľov geografie) doposiaľ realizovalo 3665 overovaní metodík. Predpokladom efektívnej implementácie metodík je odborne pripravený učiteľ, ktorý je vnútorne motivovaný priniesť ich do svojej triedy. Za týmto účelom sa realizovalo niekoľko kôl vzdelávaní učiteľov, ktoré na našej univerzite absolvovalo 45 učiteľov geografie základných škôl a 28 učiteľov geografie stredných škôl. Príklady dobrej praxe sa zdieľali na 2 konferenciách pre učiteľov. Projekt o. i. priniesol aj hmotné benefity, napr. zriadenie didaktickej učebne a nákup viacerých prístrojov. Výsledky práce sa publikovali vo viacerých časopisoch domácej a zahraničnej (Csachová 2020) proveniencie.

Názov:                                                      

Hodnotenie kvality LiDAR-ových dát získaných z UAS Scout b1-100 a jeho potenciál pri výskume krajiny
Prednášajúci: doc. RNDr. Ján Kaňuk, PhD.
Pracovisko: Ústav geografie PF UPJŠ v Košiciach
Dátum: zrušený termín, nový termín oznámime
Čas: 10:30 – 11:30
Miesto:                                       Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach, Jesenná 5, Košice
Seminárna miestnosť č. 207 (SJ2P14), 2. poschodie

Anotácia:                                                                                                                                        

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

Od roku 2015 sa na Ústave geografie PF UPJŠ v Košiciach venuje tím ľudí pod vedením doc. Gallaya leteckému laserovému skenovaniu (LLS) pomocou bezpilotného leteckého systému (UAS) Scout b1-100. V začiatkoch sa ich pozornosť sústredila hlavne na získanie skúseností s ovládaním samotného bezpilotného leteckého zariadenia (UAV), plánovaním a vykonaním leteckej misie a legislatívno-právnymi aspektami súvisiacimi s vykonávaním leteckých prác. V neskoršom období sa sústredili na využívanie senzorov umiestnených na palube UAV pri mapovaní krajiny. Ide o letecký laserový skener VUX-1 a hyperspektrálnu kameru Kestrel 10. Počas tohto obdobia boli vykonané viaceré testovacie lety, ktoré súviseli s kalibráciou zariadení a optimalizáciou postupov pri zbere a spracovaní získaných dát. Za posledné dva roky sa UAS postupne začal viac využívať pre rôzne projekty týkajúce sa svahových deformácií, identifikácií štruktúry stromovej vegetácie a vo vinohradoch. Cieľom prednášky je stručne prezentovať spracovanie dát z LLS, vyhodnotiť ich kvalitu, porovnať s inými zdrojmi priestorových dát (pozemné laserové skenovanie, letecké laserové skenovanie pilotovanými lietadlami, UAV fotogrametriou) a identifikovať oblasti výskumu, v ktorých plánujeme využiť v budúcnosti tento UAS. Zároveň chceme analyzovať silné a slabé stránky tohto UAS pri mapovaní krajiny a iniciovať diskusiu ohľadom väčšieho využívania UAS pre výskum a výučbu.

Názov:           

Priestorové interakcie a ich konceptualizácia, alebo vektorové dáta a čo s nimi?

Prednášajúci:  prof. RNDr. Marián Halás, PhD.
Pracovisko: Univerzita Palackého v Olomouci, Katedra geografie
Dátum: 4. 3. 2020
Čas: 10:30 – 11:30
Miesto:             Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach, Jesenná 5, Košice
Seminárna miestnosť č. 207 (SJ2P14), 2. poschodie

Anotácia:          

 

 

 

 

Priestorové interakcie hrajú dôležitú úlohu v organizácii sídelných a regionálnych systémov, môžu byť produktom, ale aj generátorom ich heterogenity. V súvislosti s nimi sa ponúka hneď niekoľko diskusných tém. Aká je spoľahlivosť a relevancia dát o priestorových interakciách či tokoch (migrácie, dochádzka, doprava atď.)? Vieme ich správne vyhodnocovať? Akú úlohu hrá pri ich vyhodnocovaní vzdialenosť či dostupnosť? Čo všetko je možné v súvislosti s nimi skúmať: hierarchia, selektívnosť, neurčitosť?

 

Halas obr

Kontakt

Ústav geografie

Prírodovedecká fakulta

UPJŠ v Košiciach

Jesenná 5

040 01 Košice

48°43'43.57"S

21°14'53.80"V

na mape

 

tel.: +421-55-2342590

fax. +421-55-6222124

email: ug@upjs.sk

skupina Geografia, UPJŠ KE256px-Youtube icon.svginstagram

Kalendár

marec 2021
Po Ut St Št Pi So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Aktuality

Žiadne udalosti
Go to top