Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /var/www/html/administrator/components/com_imageshow/classes/jsn_is_showcasetheme.php on line 294

Geographia Cassoviensis 
rok 2016, ročník X, č. 1

Titulná strana
Tiráž
Obsah

download

KOLEJKA Jaromír, SVATOŇOVÁ Hana
Hledání dávné krajiny: Niva Moravy v okolí Mikulčic ze starých a tematických map a leteckých snímků
Search for an ancient landscape: Morava River alluvial plain near Mikulčice indicated from old and thematic maps and aerial images

full text

MÁRIÁSSYOVÁ Anna, GURŇÁK Daniel
Analýza domového fondu ako jedného z faktorov identit mesta (na príklade Modry)

Analysis of housing stock as one of the factors of town identity (case study of the town Modra)

full text

MIKUŠ Roman, GURŇÁK Daniel
Rómska otázka ako jeden z mobilizačných faktorov volebnej podpory krajnej pravice na Slovensku a v Maďarsku

Roma issue as one of the mobilization factors of voter support for the far right political parties in Slovakia and Hungary

full text

NOVOTNÝ Ladislav, PREGI Loránt
Vplyv vnútroregionálnej migrácie a prirodzenej reprodukcie obyvateľstva na zmeny jeho štruktúry podľa religiozity

The impact of intra-regional migration and natural reproduction of population on changes in its structure by religiosity

full text

ONAČILLOVÁ Katarína, KAŇUK Ján
Porovnanie interpretačných metód digitálnej fotogrametrie pre tvorbu 3D modelov budov pre úroveň LOD 2

Comparison of digital photogrammetry interpretation methods for generating 3D building models on the LOD 2 level

full text

SVOBODOVÁ Hana, HOFMANN Eduard, KEJÍKOVÁ Ivona, DURNA Radek, DUBOVÝ Arnošt
Modelové využití QR kódu ve výuce geografie

Model use of QR code in the teaching of geography

full text

Geographia Cassoviensis 
rok 2016, ročník X, č. 2

Titulná strana
Tiráž
Obsah

download

BALOGH Martin, BARABAS Dušan

Analýza druhovej skladby stromovej etáže na území Slovenského krasu

Analysis of Species Composition of Tree Cover in the Area of Slovak Karst (Slovenský kras)

full text

BANDURA Peter

Multi-scale Landform-based Recognition of Selected Mountain Peaks from DEMs in Slovakia

Viacmierkové rozpoznávanie vybraných horských vrcholov z DMR na Slovensku založené na tvare georeliéfu

full text

CSACHOVÁ Stela

Nepresnosti vo formulovaní testových úloh z geografie

Inaccuracies in Formulating Tasks in Geography Test

full text

CHERLINKA Vasyl Romanovych

Models of Soil Fertility as Means of Estimating Soil Quality

Modely úrodnosti ako nástroj určovania kvality pôdy

full text

KYŠELA Štefan

Štatistická analýza cesty autostopom okolo Baltského mora

Statistical Analysis of a Hitchhiking Trip around Baltic Sea

full text

STAŠÁKOVÁ Gabriela, KULLA Marián

Pamiatky industriálneho dedičstva a ich význam pre rozvoj cestovného ruchu na Slovensku

Sights of Industrial Heritage and Their Importance for Developing Tourism in Slovakia

full text

Súľovský Marek, Hriník Dávid

Možnosti uplatnenia fyzickogeografických prístupov ako príspevku ku kvalitatívne orientovanej vinohradníckej produkcii

Opportunities of Applying Physical Geographical Approach to Contribute to the Quality-oriented Viticultural Production

full text

ŠVEC Marek, FAŠKO Pavol, LABUDOVÁ Lívia, VÝBERČI Dalibor, TRIZNA Milan

Dlhodobé zmeny vybraných charakteristík nadmerného tepelného stresu v lete na Slovensku

Longterm Changes in the Characteristics of Heat Stress in the Summer in Slovakia 

full text

Etické princípy a zákonné pravidlá publikovania

Redakčná rada časopisu Geographica Cassoviensis dodržiava najvyššie etické princípy v súlade s pravidlami definovanými Komisiou publikačnej etiky (COPE) v dokumente Code of Conduct a vydavateľstvom Elsevier v dokumente Publishing Ethics Resource Kit.

Členovia redakčnej rady a recenzenti sa zaväzujú, že vo svojom výskume nevyužijú doposiaľ nepublikované materiály a podklady uvedené v zaslaných a posudzovaných rukopisoch. Členovia redakčnej rady i recenzenti sa zaväzujú zachovať diskrétnosť vo vzťahu k informáciám týkajúcich sa zaslaných a posudzovaných rukopisov.

 

Povinnosti a etická zodpovednosť autorov

- Zaslaním rukopisu autor garantuje, že ani rukopis ani jeho podstatné časti neboli publikované, ani nie sú v procese posudzovania v inom časopise, zborníku, monografii alebo inej vedeckej publikácii, a to v akomkoľvek jazyku.

- Rukopis zaslaný do redakcie musí obsahovať originálny výskum alebo výstupy deklarovaných autorov rukopisu. Autori deklarujú, že výskum obsiahnutý v zaslanom rukopise nebudú publikovať v iných časopisoch, zborníkoch alebo monografiách.

- Redakcia netoleruje žiadne porušovanie etických štandardov, vrátane plagiátorstva či reprodukcie už publikovaných výskumov.

- Autori rukopisu sú zodpovední za dôsledné uvádzanie všetkých zdrojov dôležitých informácií a údajov v článku, najmä iných publikácií či dát.

- Autori sa zaväzujú, že textom zaslaného rukopisu neporušujú akékoľvek autorské práva tretej strany.

- Prijatím príspevku do tlače prechádzajú výhradné autorské práva na vydavateľa časopisu Geographia Cassoviensis.

- Zaslaný rukopis musí spĺňať technické požiadavky uvedené v časti Pokyny pre autorov.

 

Recenzné konanie a etické normy recenzentov

- Redakčná rada zabezpečuje primárne posúdenie rukopisu z hľadiska jeho originálnosti, dodržania technických požiadaviek a vhodnosti témy z pohľadu zamerania časopisu. Ak rukopis spĺňa uvedené požiadavky, redakčná rada navrhne minimálne dvoch recenzentov.

- Recenzné konanie je anonymné z pohľadu autorov i recenzentov.

- Redakčná rada deklaruje, že recenzentmi rukopisov prijatých na recenzné konanie sú odborníci rešpektovaní v problematike, ktorej sa daný rukopis venuje.

- Každý recenzent v posudku uvedie odporúčanie príspevok prijať do tlače, zamietnuť, alebo navrhne v príspevku vykonať úpravy. Doba vypracovania posudku recenzentom by nemala prekročiť 60 dní.

- Ak recenzent identifikuje akúkoľvek významnú podobnosť posudzovaného rukopisu s inou publikovanou prácou, je povinný o tom informovať Redakčnú radu časopisu.

- Recenzent nesmie posudzovať rukopis, s ktorým je v konflikte záujmov z pohľadu spolupráce, konkurencie alebo iných vzťahov.

 

Rozhodnutie o publikovaní alebo prepracovaní rukopisu

- Na základe správy o výsledkoch recenzných posudkov predloženej redakčnou radou, predseda redakčnej rady rozhodne o prijatí príspevku do tlače, jeho zamietnutí alebo vyžiada od autorov dodatočné úpravy rukopisu.

- Úpravy rukopisu majú zodpovedať požiadavkám a odporúčaniam recenzentov a predsedu redakčnej rady, alebo dôsledné zdôvodnenie nevykonania požadovaných úprav, ktoré autori vo forme sprievodného listu zašlú do redakcie spolu s rukopisom.

- Upravený rukopis sa recenzentovi zasiela na opätovné posúdenie v prípade, že o to recenzent v pôvodnom posudku požiadal.

- O konečnom rozhodnutí o prijatí alebo neprijatí príspevku do tlače redakčná rada informuje autora elektronickou poštou (e-mailom).

>>> späť

Geographia Cassoviensis 
rok 2015, ročník IX, č. 1

Titulná strana
Tiráž
Obsah

download

BAČÍK Vladimír
Možnosti formátu TopoJSON a knižnice D3 pri vizualizácii geodát v prostredí Internetu

full text

DRUGA Michal, FALŤAN Vladimír, HERICHOVÁ Mária
Návrh modifikácie metodiky CORINE Land Cover pre účely mapovania historických zmien krajinnej pokrývky na území Slovenska v mierke 1:10 000 – príkladová štúdia historického k.ú. Batizovce

full text

KANIANSKA Radoslava, ĎURČÍKOVÁ Ivana
Hodnotenie zmien produkčných služieb ekosystémov v katastrálnom území obce Lukavica s použitím geoinformačného systému o území

full text

PROCHÁZKA Juraj, PIŠÚT Peter
Regulácie koryta nížinného meandrujúceho vodného toku v období r. 1782-1900 (na príklade rieky Váh v úseku Sereď-Komárno)

full text

ŠPROCHA Branislav
Reprodukčné správanie obyvateľstva sídliska Luník IX

full text

VESELOVSKÁ Zuzana
Sociálne nerovnosti a možnosti ich merania

full text

 

Kontakt

Ústav geografie

Prírodovedecká fakulta

UPJŠ v Košiciach

Jesenná 5

040 01 Košice

48°43'43.57"S

21°14'53.80"V

na mape

 

tel.: +421-55-2342590

fax. +421-55-6222124

email: ug@upjs.sk

skupina Geografia, UPJŠ KE256px-Youtube icon.svginstagram

Kalendár

december 2020
Po Ut St Št Pi So Ne
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

Aktuality

Žiadne udalosti
Go to top