Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /var/www/html/administrator/components/com_imageshow/classes/jsn_is_showcasetheme.php on line 294
Geographia Cassoviensis
rok 2012, ročník VI, číslo 1

Titulná strana
Tiráž
Obsah

download

BAČÍK Vladimír
Google API a ich využitie pri tvorbe internetovej stránky obcí Slovenskej republiky

full text

CÁKOCI Rastislav
Vplyv internetovej služby World Wide Web na vývoj a rozvoj cestovného ruchu

full text

FOGAŠ Anton
História a súčasnosť tureckých snáh o vstup do Európskej únie

full text

HORŇÁK Marcel
Dopravné náklady ako bariéra v dochádzke do zamestnania

full text

KASALA Karol
Meniaca sa identita lokalít Slovenska

full text

PLEŠIVČÁK Martin
Charakteristika regiónov východného Slovenska z hľadiska socio-politického konfliktu medzi mestským a vidieckym priestorom

full text

SMETANOVÁ Anna, GRZNÁR Peter, BURIAN Libor, HORÁČKOVÁ Šárka, LÉTAL Aleš
Geoarcheologická interpretácia pochovaného výmoľa ako súčasť geomorfologického výskumu

full text

STANKOVIANSKY Miloš, FRANDOFER Milan
Reliéf katastrálneho územia Starej Turej a jeho recentný vývoj

full text

TÓTH Vladimír
Význam dopravných sektorov na príklade štúdia dennej dochádzky vo funkčnom mestskom regióne Bratislava

full text

VĚŽNÍK Antonín, SVOBODOVÁ Hana
Vývoj zemědělství kraje Vysočina pod vlivem Společné zemědělské politiky EU

full text

Správy

PETRVALSKÁ Alena
IGC Cologne 2012 – 32nd International Geographical Congress in Cologne (26. – 30. August 2012) „DOWN TO EARTH“

full text

PETRVALSKÁ Alena
International Conference „Environment – Landscape – European Identity“ Bukurešť, Rumunsko 4. – 6. 11. 2011

full text

Abstrakty

VI. medzinárodné geografické kolokvium, Krajina a jej premeny v geografickom výskume Danišovce, 20. – 22. 11.

full text

Geographia Cassoviensis
rok 2012, ročník VI, číslo 2

Titulná strana
Tiráž
Obsah

download

DANIELOVÁ Katarína, LAUKO Viliam
Rodový rozdiel miezd – východiská a problémy

full text

GURŇÁK Daniel, MIKUŠ Roman
Odraz rómskej otázky vo volebnom správaní na Slovensku – politicko-geografická analýza

full text

HAMADA Róbert, KASAGRANDA Anton
Diaľnica D1 a jej vplyv na mieru nezamestnanosti v Trenčianskom kraji

full text

KAKAŠ Arnold, KÁČEROVÁ Marcela
Migračné trendy obyvateľstva Prešovského kraja

full text

KASAGRANDA Anton
Zhodnotenie návštevnosti regiónu NUTS II – Stredné Slovensko v rokoch 2001 a 2011

full text

KATUŠA Michal
Životné stratégie v oblasti rodiny a reprodukcie: zmeny a faktory vplyvu

full text

KOREC Pavol, POLONYOVÁ Eva, LEHOCKÝ Filip
Konkurencieschopnosť regiónov: teoreticko-metodologické poznámky

full text

KRÁL Michael, PALASOVÁ Petra, SVOBODOVÁ Hana, VĚŽNÍK Antonín
Dopady SZP EU na rozvoj zemědělství v centrální části Drahanské vrchoviny

full text

LAUKO Viliam, GURŇÁK Daniel, KRIŽAN František, TOLMÁČI Ladislav
Najnovšie vývojové trendy vzdelanostnej štruktúry obyvateľstva Slovenska v časovo-priestorových súvislostiach

full text

LAUKO Viliam, DANIELOVÁ Katarína
Priestorová diferenciácia rodových rozdielov miezd na Slovensku

full text

LETKOVÁ Jana
Od priemyselných dištriktov ku klastrom

full text

MICHÁLEK Anton, VESELOVSKÁ Zuzana
Vplyv chudoby na morbiditu a mortalitu vybraných skupín chorôb na Slovensku

full text

MOLITORIS Ľuboš, PAVLIČKOVÁ Katarína
Diverzita biotopov v mikroregióne Rovina

full text

NÁMEŠNÝ Lukáš, ĎURČEK Pavol, ROCHOVSKÁ Alena
Vzťah nezamestnanosti a chudoby pracujúcich – skúmanie geografickej nerovnomernosti v EÚ pomocou Theilovho indexu

full text

NOVOTNÝ Ladislav
Migrácia a prirodzený pohyb ako komponenty rastu obyvateľstva vo funkčnom mestskom regióne Košice

full text

ROCHOVSKÁ Alena, MILÁČKOVÁ Miriam
Uzavreté komunity – nová forma rezidenčných priestorov v post-socialistickom meste

full text

VILINOVÁ Katarína
Priestorové rozšírenie mortality na nádory v Nitrianskom samosprávnom kraji (1997 – 2010)

full text

Geographia Cassoviensis
rok 2013, ročník VII, číslo 1

Titulná strana
Tiráž
Obsah

download

BAČÍK Miloš
Populácia Slovenska z pohľadu ostatného cenzu 2011 (počet a rozmiestnenie obyvateľstva)

full text

BELLA Pavel
Vtokové klesajúce chodby a nevytriedené fluviálne sedimenty v jaskyniach ponorovej zóny stredohorského alogénneho krasu: na príklade Demänovskej jaskyne slobody (Demänovská dolina, Nízke Tatry)

full text

BELUŠÁK Lukáš
Premena opustených železničných tratí na produkty cestovného ruchu – Greenways

full text

BILKOVÁ Kristína, KRIŽAN František
Koncentrácia podnikateľských subjektov v maloobchode v slovenských mestách

full text

GAJDOŠ Alfonz, FORGÁČOVÁ Helena
Analýza súčasnej krajinnej pokrývky a využitia krajiny na príklade Turzovskej vrchoviny

full text

HUDEC Róbert, TÓTH Vladimír
Gradient hustoty zaľudnenia a jeho zmeny v regiónoch najväčších miest Slovenskej republiky

full text

CHARVÁT Tomáš, SPIŠIAK Peter, MÁLIKOVÁ Lucia
Analýza využívania operačných programov v období 2007 – 2012 na úrovni obcí v Prešovskom a Košickom kraji

full text

IVANČOVÁ Petra
Brechlingov model ako nástroj analýzy vzťahu medzi regionálnou a národnou mierou nezamestnanosti

full text

KOŠŤÁLIK Ján, KULLA Marián
Výstavba diaľnice D1 a intenzita eróznych procesov  v extraviláne mesta Prešov

full text

MICHNIAK Daniel
Niektoré možnosti analýzy dostupnosti v geografii maloobchodu

full text

MYDLOVÁ, Anna, TOLMÁČI Ladislav
Hlad vo svete a jeho príčiny

full text

RAJČÁKOVÁ Eva, ŠVECOVÁ Angelika
Vybrané predpoklady rozvoja inovácií a inovačnej infraštruktúry v slovensko-českom cezhraničnom regióne

full text

REPASKÁ Gabriela
Sociálne dôsledky suburbanizácie v suburbánnej zóne mesta Nitra v období rokov 1998 – 2009

full text

SVATOŇOVÁ Hana
Funkční těžební region Jáchymov – krajina slz a radiace

full text

ŠVECOVÁ Angelika, RAJČÁKOVÁ Eva
Vývoj nezamestnanosti na Slovensku v kontexte regionálnych disparít v rokoch 2001 – 2011

full text

TOMČÍKOVÁ Ivana
Kognitívne ciele vo vyučovaní geografie miestnej krajiny na základnej škole

full text

Správy

PETRVALSKÁ Alena
Medzinárodný krasový a hydrochemický tréningový kurz: Chongqing, Čína

full text

PETRVALSKÁ Alena
Symposium on the Standard of Karst Carbon Sink Monitoring, IGCP/SIDA International Group Meeting and the Ninth Session of the Third KDL Academic Committee

full text

GALLAY Michal, KAŇUK Ján, HOFIERKA Jaroslav
Správa zo Sympózia GIS Ostrava 2013

full text

Geographia Cassoviensis
rok 2007, ročník I, číslo 1

Titulná strana
Tiráž
Obsah

download

BARABAS Dušan
Prejavy klimatických zmien v časti Košickej kotliny a ich možný vplyv na druhotnú štruktúru krajiny

full text

BELLA Pavel
Environmentálne problémy využívania a ochrany krasu v kotlinách a podoliach Západných Karpát

full text

DICKÁ Janetta
Diferenciácia sociálno-demografickej štruktúry v zázemí mesta Košice z aspektu suburbanizácie

full text

FOGAŠ Anton
Košice – významné kultúrne, spoločenské a obchodné centrum východného Slovenska v kontexte chronológie najvýznamnejších historických udalostí v dejinách mesta do začiatku 20. storočia

full text

HANUSZ Árpád
Vidiecky turizmus ako nástroj rozvoja vidieka

full text

HANUŠIN Ján
Narušenie hydrologického cyklu v povodí Hornádu ľudskou činnosťou

full text

HAVRLANT Jan
Zvláštnosti vývoje turisticko-rekreačních struktur v regionu Beskyd

full text

HOCHMUTH Zdenko
Kras Medzevskej pahorkatiny ako príklad kotlinového krasu

full text

HORŇÁK Marcel, ROCHOVSKÁ Alena
Vybrané aspekty kvality života vo vnútorných perifériách Slovenska

full text

IRA Vladimír, HANUŠIN Ján, BETÁK Juraj, CEBECAUEROVÁ Martina, GREŠKOVÁ Anna, HUBA Mikuláš, LACIKA Ján, LEHOTSKÝ Milan, PODOLÁK Peter
Sieť chránených území v regióne Tatier z hľadiska udržateľného rozvoja

full text

KANDRÁČOVÁ Viktória
Rómske osídlenie Košickej kotliny

full text

KOREC Pavol
Vplyv post-industriálneho štádia vývoja spoločnosti a globalizácie na regionálny vývoj Slovenska

full text

KOROĽ Oleksandr, MAKARENKO Zhan, HOCHMUTH Zdenko
Porovnávaca analýza rozvoja medzinárodnej turistiky na Ukrajine a Slovensku

full text

KOŠŤÁLIK Ján
Ílové minerály, chemizmus, mikromorfológia a chronostratigrafia terra ross v Slovenskom krase

full text

KREJČÍ Tomáš, PTÁČEK Pavel
Vzdělanostní struktura obyvatelstva v Karpatském regionu

full text

KROGMANN Alfred
Religiózny cestovný ruch v Nitre a jeho špecifiká

full text

KULLA Marián
Charakteristika vybraných foriem cestovného ruchu v meste Košice a v jeho zázemí

full text

LABUNOVÁ Alena
Závrty v južnej časti Jasovskej planiny

full text

LOVACKÁ Stela
Centrá vybraných zdravotníckych zariadení funkčného mestského regiónu Prešov a ich spádové obvody v mozaike Thiessenových polygónov

full text

MEZEI István
Zmeny v sieti miest na Slovensku

full text

MINTÁLOVÁ Tatiana
Ľudský potenciál a sociálna situácia vybraných obcí Oravskej kotliny

full text

MURGAŠ František
Endogénne a exogénne predpoklady rastu kvality života

full text

NEMČÍKOVÁ (HASPROVÁ) Magdaléna
Geografické špecifiká Kostolianskej kotliny

full text

NOVODOMEC Rudolf
Komparácia prvotnej krajinnej štruktúry kotlín severozápadného Slovenska

full text

PAVLIČKOVÁ Katarína , SPIŠIAK Peter
Formovanie trhu s poľnohospodárskou pôdou v stredoeurópskom priestore

full text

PŠENKA Tomáš
Železničná sieť Severoslovenského koridorového regiónu

full text

RAKYTOVÁ Iveta
Zahraniční turisti v Liptovskom regióne

full text

RUDENKO Valerij
Kartografické modelovanie hodnotenia potenciálu prírodných zdrojov v prírodných regiónoch Ukrajiny

full text

SKYBA Radovan
Rozmiestnenie úradov miestnej štátnej správy na príklade Žilinského kraja

full text

SLAVÍK Vladimír, BAČÍK Vladimír
Mikroregióny ako podklad ku komunálnej reforme v SR

full text

SPIŠIAK Peter
Súčasné poľnohospodárske využitie vybraných kotlín Slovenska

full text

TAJTÁK Ladislav
K otázke historicko-geografického obrazu východoslovenského regiónu

full text

TOMÁŠIKOVÁ Vladimíra
Perspektívy reprodukčného správania mladej generácie v regióne Košíc

full text

TOMČÍKOVÁ Ivana
Hierarchická klasifikácia riečnej krajiny na príklade rieky Smrečianka

full text

VITÁNYI Béla
Výskum mikroklímy viníc v Tokajských vrchoch

full text

ZUBRICZKÝ Gabriel
Osobitosti postavenia Rožňavskej kotliny

full text

Kontakt

Ústav geografie

Prírodovedecká fakulta

UPJŠ v Košiciach

Jesenná 5

040 01 Košice

48°43'43.57"S

21°14'53.80"V

na mape

 

tel.: +421-55-2342590

fax. +421-55-6222124

email: ug@upjs.sk

skupina Geografia, UPJŠ KE256px-Youtube icon.svginstagram

Kalendár

december 2020
Po Ut St Št Pi So Ne
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

Aktuality

Žiadne udalosti
Go to top