Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /var/www/html/administrator/components/com_imageshow/classes/jsn_is_showcasetheme.php on line 294
Geographia Cassoviensis
rok 2008, ročník II, číslo 1,

Titulná strana
Tiráž
Obsah

download

BEZÁK Anton
Interregionálne migrácie na Slovensku v rokoch 2004 – 2006

full text

BÓNOVÁ Katarína, DERCO Ján, HOCHMUTH Zdenko
Mineralogické štúdium sedimentov jaskyne Skalistý potok (Slovenský kras)

full text

DANIELOVÁ Katarína
Percepcia transformačných zmien v meste Nová Dubnica

full text

DOLNÁ Zuzana
Fyzickogeografická štruktúra západnej časti Záhradnianskej brázdy

full text

FOGAŠ Anton
Politickogeografický vývoj regiónu Blízkeho východu po druhej svetovej vojne

full text

GURŇÁK Daniel, KRIŽAN František, LAUKO Viliam
Časovo-priestorové aspekty vývoja sídelnej siete Slovenska

full text

HANUŠIN Ján
Plány manažmentu povodí versus integrovaný manažment povodia na príklade povodia Hornádu

full text

HOCHMUTH Zdenko, TOMÁŠIKOVÁ Vladimíra
Regionalizácia krasových území Slovenska s využitím GIS na príklade Starohorských vrchov

full text

HOFMANN Eduard, KORVAS Pavel
Terénní výuka s pohybovými aktivitami

full text

HURBÁNEK Pavol
Vývoj priestorovej polarizácie na regionálnej úrovni na Slovensku v rokoch 1996 – 2008

full text

KAŇUK Ján
Analýza dostupného globálneho žiarenia v urbánnych územiach Slovenska pomocou GIS

full text

KÉPEŠOVÁ Jana, SPIŠIAK Peter
Rozvoj prihraničného regiónu Veľký Krtíš

full text

KOLEJKA Jaromír, SVATOŇOVÁ Hana
Užitečnost fyzickogeografických údajů a znalostí v krizovém řízení

full text

KOPECKÁ Monika, OŤAHEĽ Ján
Klasifikácia hybných síl extenzifikácie poľnohospodárstva v období 1990 – 2000

full text

KOREC Pavol, BYSTRICKÁ Silvia
Dynamika hierarchickej organizácie regionálnej štruktúry Slovenska

full text

KULLA Marián
Vývoj a súčasný stav elektrotechnického priemyslu na Slovensku

full text

KUNC Josef, TONEV Petr, ANDRÁŠKO Ivan
Rozvojové zóny a soukromý developer – vybraný příklad ve Střední Evropě (CTP Invest)

full text

LABUNOVÁ Alena
Čiastkové výsledky morfometrie závrtov na Jasovskej planine (Slovenský kras)

full text

LNĚNIČKA Libor
Dopady politiky hospodářské a sociální soudržnosti na regionální rozvoj ČR

full text

MAJO Juraj
Niektoré priestorové vlastnosti sociálnej hranice

full text

NÉMETHOVÁ Jana, SPIŠIAK Peter
Postavenie okresu Nitra v agrovýrobe Nitrianskeho kraja

full text

PAVLIČKOVÁ Katarína
Hodnotenie vplyvov rozvoja vidieka na životné prostredie na príklade zariadení cestovného ruchu

full text

PIŠÚT Peter, TOMČÍKOVÁ Ivana
Rekonštrukcia vývoja rieky Smrečianky v jej odozvovej zóne podľa historických máp

full text

PŠENKA Tomáš
Diaľnice a regionálny rozvoj?

full text

RAKYTOVÁ Iveta
Dynamika rastu obcí okresu Banská Bystrica v rokoch 1869 – 2001

full text

RAMPAŠEKOVÁ Zuzana
Mozaika a prognóza vývoja pôd okresu Nitra

full text

RÁBEKOVÁ Andrea
Zmeny krajiny po roku 1949 v lokalite Devínske jazero (Bratislava)

full text

REHÁČKOVÁ Tamara, PAUDITŠOVÁ Eva, HREŠKO Juraj
Ekologická stabilita a manažment krajiny v k. ú. Sveržov

full text

ROCHOVSKÁ Alena, HORŇÁK Marcel
Chudoba a jej percepcia v marginálnych regiónoch Slovenska

full text

SLAVÍK Vladimír, GRÁC Róbert, KURTA Tomáš
Sídelné a regionálne preferencie žiakov stredných škôl v Skalici v roku 2007

full text

STASÍKOVÁ Linda
Transformácia spoločenského života v Čiernohronskom mikroregióne po roku 1989

full text

SZÉKELY Vladimír
Rovnosť príležitostí mužov a žien na trhu práce stredného Pohronia: pohľad zamestnávateľov

full text

ŠOLCOVÁ Lucia
Vznik a vývoj disperzného osídlenia v Novobanskej štálovej oblasti

full text

ŠUŠKA Pavel
Urbánna transformácia a historické dedičstvo – prípad Bratislavy

full text

TAJTÁK Ladislav
K počiatkom slovenskej historickej geografie – vedecký prínos Františka Bokesa

full text

TOUŠEK Václav
Změny ve struktuře zaměstnanosti v České republice po roce 1989

full text

VESELOVSKÝ Ján
Vnímanie finančnej chudoby v okrese Nitra

full text

VĚŽNÍK Antonín, SVOBODOVÁ Hana
K problematice zemědělství na území MAS Boskovicko PLUS

full text

VIGAŠOVÁ Daniela
Vybrané problémy definovania extenzívneho rastu mesta (urban sprawl)

full text

ZUBRICZKÝ Gabriel
Perspektívy vidieckeho osídlenia v regióne Rožňavy v 21. storočí

full text

Geographia Cassoviensis
rok 2010, ročník III, číslo 2

Titulná strana
Tiráž
Obsah

download

Prof. RNDr. Ján Košťálik, DrSc. 80-ročný

 

BAČÍK Miloš
Vývoj obyvateľstva a sídelné premeny mesta Brezno

full text

BARABAS Dušan, FRÁNIKOVÁ Jana
Disparita priestorového rozšírenia akumulačných foriem tokov Bodva a Chotárneho potoka

full text

BELLA Pavel
Geomorfologické a geoekologické katény v jaskyniach – základná koncepcia a metodologické prístupy

full text

BOLTIŽIAR Martin
Morfogenetická klasifikácia štruktúry vysokohorskej krajiny Tatier

full text

CZAKOVÁ Gabriela
Vývoj a formovanie suburbanizačného zázemia mesta Nitra

full text

DANĚK Petr
Kéralský model rozvoje: alternativní interpretace

full text

DUMITRESCU Bianca
Priemyselné parky v rumunských priemyselných mestách. Súčasné trendy

full text

DŽUPINOVÁ Eva
Bývanie a sociálna polarizácia (príklad Bratislavy)

full text

GALLAY Michal
Hodnotenie metód kvality digitálnych modelov terénu globálnymi a lokálnymi postupmi: príkladová štúdia s použitím údajov s vysokým rozlíšením z alternatívnych zdrojov

full text

KANDRÁČOVÁ Viktória
Dynamika pracovnej migrácie obyvateľstva okresu Košice okolie v rokoch 1961 – 2001

full text

KANDRÁČOVÁ Viktória, KULLA Marián, NESTOROVÁ-DICKÁ Janetta
Funkčné typy obcí Mikroregiónu Hornád v transformačnom období 1991 – 2007

full text

KOŠŤÁLIK Ján
Príspevok k štúdiu genézy a stratigrafie eolických pieskov južnej časti Východoslovenskej nížiny

full text

KÓKAI  Sándor
Zmeny využitia zeme v Temešskom Banáte (1850 – 1900)

full text

KRUPOVÁ Zuzana
Obyvateľstvo Zvolenskej župy v štatistikách z roku 1880 a 1910

full text

MEZEI István
Prínos priemyslu a  služieb pre rozvoj slovenských miest

full text

MINARČÍK Peter
Zahraničný kapitál v elektrotechnickom priemysle na Slovensku

full text

MINTÁLOVÁ Tatiana
Rodová rovnosť na trhu práce v názoroch žien východného Slovenska

full text

NESTOROVÁ-DICKÁ Janetta, LOVACKÁ Stela
Vývojové etapy európskych miest (procesy utvárajúce a formujúce európske mestá)

full text

NOVODOMEC Rudolf
Reflexia geomorfologických výskumov flyšových Karpát

full text

PAZÚR Róbert
Využitie krajiny a krajinná pokrývka: vzájomné vzťahy a možnosti prepojenia

full text

RAJČÁKOVÁ Eva, ŠVECOVÁ Angelika
Regionálne disparity na Slovensku

full text

ROCHOVSKÁ Alena, MADZINOVÁ Michaela
Aplikácia kvalitatívnych metód ako nástroja pre výskum v urbánnej sociálnej geografii

full text

RUDENKO Valeriy, RUDENKO Oksana, YACHNYUK Maryna
Typológia prírodno-rekreačných komplexov prírodných regiónov na Ukrajine

full text

SKYBA Radovan
Transformácia verejnej správy na regionálnej a miestnej úrovni v Českej republike

full text

ŠVECOVÁ Angelika, RAJČÁKOVÁ Eva
Priestorová diferenciácia rastu obyvateľstva v Slovenskej republike v transformačnom období

full text

Správy, recenzie

ZUPAN HAJNA Nadja, MIHEVC Andrej, PRUNER Petr, BOSÁK Pavel
Age of cave sediments in Slovenia: results of dating

full text

BRZEZIŃSKA-WÓJCIK Teresa, ŚWIECA Andrzej, BUCZEK-KOWALIK Małgorzata
Regional geography and tourism geography in the Geoscience Institute of Maria Curie-Sklodovska University in Lublin – past, present and future

full text

GALLAY Michal
1. Naser El-Sheimy, Caterina Valeo, Ayman Habib:  Digital terrain modeling: acquisition, manipulation, and applications
2. Digital Terrain Modeling: Principles and Methodology. Zhilin Li, Qing Zhu, Christopher Gold

full text

GALLAY Michal
Budúcnosť GIS čaká medzivedná spolupráca, virtuálna realita a Google Earth

full text

 
Geographia Cassoviensis
rok 2010, ročník IV, číslo 1

Titulná strana
Tiráž
Obsah

download

BAČÍK Miloš
Niektoré aspekty migračného pohybu obyvateľstva Horehronia

full text

BAČÍK Vladimír
Internetové stránky samospráv v SR

full text

BILIC Michal, KROGMANN Alfred
Vplyv vybraných ekonomických ukazovateľov na atraktivitu regiónov SR z pohľadu zahraničnej migrácie v roku 2008

full text

BUČEK Ján
Majetok hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy počas globálnej finančnej a ekonomickej krízy

full text

BUCHER Slavomír
Priestorová diferenciácia krstných mien a priezvisk v Slovinsku

full text

CSACHOVÁ Stela
Slovenské geografické názvy v preklade

full text

CZAKOVÁ Gabriela
Vyčlenenie obcí suburbánneho zázemia mesta Nitra v rokoch 1998 – 2006

full text

ČUKA Peter
Podmienky rozvoja rekreačnej urbanizácie na Slovensku

full text

DIVIAKOVÁ Andrea
Nelesná drevinová vegetácia a hodnotenie jej prírodochrannej, biotickej a krajinnoekologickej významnosti (modelové územie kataster obce Žibritov, Štiavnické vrchy)

full text

GREGOROVÁ Bohuslava
Analýza vybraných faktorov ovplyvňujúcich vznik a rozvoj cestovného ruchu v Nízkych Tatrách

full text

GURŇÁK Daniel, LAUKO Viliam, KRIŽAN František
Vybrané aspekty siete vysokých škôl a regiónov ich dochádzky v Slovenskej republike

full text

HANUŠIN Ján
Hodnota základných prírodných zdrojov obcí okresov severovýchodného Slovenska vo vzťahu k ich marginalite

full text

HOFIERKA Jaroslav, KAŇUK Ján
Aplikácie 3D modelov miest v geografickom výskume

full text

HROMKOVÁ Lucie
Transformace v post-sovětském Kyrgyzstánu – ekonomický růst a vybrané aspekty lidského rozvoje

full text

CHARVÁT Tomáš
Využitie finančných prostriedkov prostredníctvom Programu rozvoja vidieka na rozvoj obcí Trnavského kraja v období 2007 – 2010

full text

IŠTOK Robert
Geopolitické aspekty západnej hranice Poľska

full text

JANIGOVÁ Erika, NIŽNANSKÝ Branislav
E–learningové technológie v geografii a ich aplikácia na príklade elektronického kurzu

full text

KROGMANN Alfred
Geografické dimenzie pútnictva na príklade mesta Nitra

full text

KROKUSOVÁ Juliana
Lokalizácia rómskych osád v environmentálne nevyhovujúcom prostredí na príklade obce Rudňany

full text

LIKAVSKÝ Peter
Aktuálne problémy spoločnosti a geografické vzdelávanie

full text

MADAJOVÁ Michala
Testovanie metód cestnej siete v procese transformácie geografických dát

full text

MATLOVIČOVÁ Kvetoslava, ŠIMČÍK Daniel
Kúpeľníctvo a welness turizmus v Estónsku

full text

MICHNIAK Daniel
Vplyv dostupnosti na rozvoj cestovného ruchu vo vybraných regiónoch na Slovensku

full text

MIŠÚNOVÁ Ema
Narastajúci trh mestského turizmu Bratislavského samosprávneho kraja

full text

MLÁDEK Jozef
Postavenie a budúcnosť rodiny vo svetle teórie civilizačných vĺn

full text

NOVOTNÝ Ladislav
Urbánny vývoj v najväčších slovenských mestských regiónoch

full text

POLÁČKOVÁ Lucia, POTOMOVÁ Jana
Problematika vymedzovania marginálnych regiónov v plánovacích dokumentoch SR

full text

POTOMOVÁ Jana, POLÁČKOVÁ Lucia
Aspekty transformácie priemyslu na príklade vybraných marginálnych regiónov Slovenskej republiky

full text

ROSIČ Martin, KLAMÁR Radoslav, MITRÍKOVÁ Jana
Imidž regiónu v kontexte hodnotenia spravodajstiev vybraných mediálnych subjektov so zameraním na región Východného Slovenska

full text

RUDENKO Stepan., RUDENKO Valeryi
Prírodný potenciál zdrojov v regiónoch Ukrajiny

full text

RUSNÁK Miloš
Zmeny pôdorysnej vzorky a presúvanie koryta laterálne čiastočne uzavretej rieky

full text

TOMČÍKOVÁ Ivana
Miestna krajina vo vyučovaní vlastivedy a geografie na základnej škole

full text

TROJAN Jakub, TRÁVNÍČEK Jan
Svobodný software (open-source) jako inovace v sekundárním geoinformatickém vzdělávání – případová studie „Prakticky s GISy“

full text

VENCÁLEK Jaroslav
Potřeba obratu pozornosti od sektorového ke komplexně teritoriálnímu přístupu studia území

full text

VĚŽNÍK Antonín, BENEŠ Jan, KONEČNÝ Ondřej
Regionální specifika vybraných ukazatelů zemědělství České republiky po vstupu do Evropské unie

full text

VYSOUDIL Miroslav
Místní klimatické efekty: Výskyt a projevy v městské a příměstske krajině

full text

ZVEDELOVÁ Lucia, NIŽNANSKÝ Branislav
Implementácia informačných a komunikačných technológií do vyučovania geografie absolventmi Katolíckej univerzity

full text

Geographia Cassoviensis
rok 2010, ročník IV, číslo 2

Titulná strana
Tiráž
Obsah

download

ČERMÁKOVÁ Lenka, MICHALKO Miloslav
Teoretické aspekty analýzy geografickej renty

full text

ČIŽMÁROVÁ Katarína
Vybrané príklady inovácie v geografickej edukácii

full text

FERANEC Ján, KOPECKÁ Monika, OŤAHEĽ Ján, NOVÁČEK Jozef
Zväčšovanie zástavby na Slovensku v období 2000 – 2006

full text

IZAKOVIČOVÁ Zita
Nové netradičné formy environmentálnej výchovy

full text

JAKABOVÁ Zuzana, JENČO Michal
Komparatívna analýza prístupov k vymedzeniu regiónu Strednej Európy

full text

JENČO Marián
Geodatabázy v rezorte pôdohospodárstva: cenný zdroj údajov pri modelovaní povrchového odtoku

full text

JENČO Marián
Morfometrická analýza reliéfu zameraná na identifikáciu jeho štruktúrnych línií

full text

KANCÍR Ján, TIMČÍKOVÁ Adriana
Hodnotenie vlastivednej edukácie žiakov prostredníctvom štandardizovaných didaktických testov

full text

KOČICKÁ Erika
Hodnotenie citlivosti krajiny na acidifikáciu (modelové územie okolie Banskej Štiavnice)

full text

KOLEJKA Jaromír
Geovizualizácia dát o krajine na podporu riešenia krízových situácií

full text

KONČALOVÁ Alexandra, DUBCOVÁ Alena
Význam recyklácie v odpadovom hospodárstve

full text

KUSENDOVÁ Dagmar
Analýza druhostupňovej územnej správy Slovenska na báze mier dostupnosti

full text

LAUKO Viliam, GURŇÁK Daniel, KRIŽAN František
Vývoj siete základných škôl v Slovenskej republike po roku 1990

full text

LIPSKÝ Zdeněk
Kam se ubírá česká krajina?

full text

LNĚNIČKA Libor
Percepce postindustriální krajiny Rosicko – Oslavanska posledních 20. let

full text

MAJO Juraj, KÁČEROVÁ Marcela
Premeny vekovej štruktúry vybraných konfesií Slovenska 1910 – 2001

full text

MATLOVIČOVÁ Kvetoslava
Percepcia bezpečnostného rizika v meste Prešov

full text

MATLOVIČOVÁ Kvetoslava, SOVIČOVÁ Ivana
Analýza vonkajšieho imidžu mesta Prešov

full text

MICHAELI Eva, BOLTIŽIAR Martin
Vybrané lokality environmentálnych záťaží v Slovenskej republike

full text

MICHAL Pavel
Polja v krasovom území Drienockej vrchoviny

full text

MICHALKO Miloslav, ČERMÁKOVÁ Lenka
Význam kritickej geografie v 21. storočí

full text

NÉMETHOVÁ Jana
Vybrané faktory multifunkčného poľnohospodárstva v Nitrianskom kraji

full text

OLÁHOVÁ Jana, CZAKOVÁ Gabriela
Vyučovanie miestnej krajiny integrovaným prístupom

full text

OMASTA Štefan
K niektorým otázkam vyčleňovania území s rozptýleným osídlením: príklad Myjavskej kopaničiarskej podoblasti

full text

OREMUSOVÁ Daša
Ľudské zdroje mikroregiónu Termál a ich význam v regionálnom rozvoji

full text

OŤAHEĽ Ján, FERANEC Ján, HUSÁR Karol, KOPECKÁ Monika
Zmeny krajiny v období 1990 – 2006: interpretácia podľa údajov CORINE land cover (CLC) a vybraných štatistických ukazovateľov (Bratislavský kraj)

full text

PRAŽIAK Viliam, NIŽNANSKÝ Branislav
Vybrané problémy klasifikácie štátov sveta

full text

PUSTÁ Beáta, DOLNÁ Zuzana
Mikroregionálne združenia obcí ako jedna z foriem medziobecnej spolupráce

full text

RAJČÁKOVÁ Eva, ŠVECOVÁ Angelika
Inovácie – nový fenomén rozvoja regiónov

full text

RAKYTOVÁ Iveta
Zmeny stupňa urbanizácie vidieckych obcí okresu Banská Bystrica v období rokov 1991 – 2001

full text

RUŽEKOVÁ Monika, LIKAVSKÝ Peter, RUŽEK Ivan
Vzdelávací štandard – východisko novej koncepcie geografického vzdelávania a jeho overovanie v 5. ročníku ZŠ

full text

SLAVÍK Vladimír, GRÁC Róbert, KLOBUČNÍK Michal
Reflexia k problematike fungovania spoločných obecných úradov v Slovenskej republike

full text

SLOBODNÍKOVÁ Oľga
Analýza vybraných socioekonomických a environmentálnych ukazovateľov v krajoch SR v období 1998 – 2008 v kontexte regionálnych disparít

full text

SVATOŇOVÁ Hana, NAVRÁTIL Vladislav, PLUCKOVÁ Irena
Zátěže životního prostředí jako dědictví důlní a energetické minulosti postindustriální krajiny Oslavanska

full text

SZÉKELY Vladimír
Vybrané determinanty socio-ekonomického úspechu vidieckych areálov

full text

ŠVECOVÁ Angelika, RAJČÁKOVÁ Eva
Nezamestnanosť a vybrané aspekty demografického správania obyvateľstva Slovenska

full text

ŠVEDA Martin
Bytová výstavba v zázemí Bratislavy v kontexte suburbanizačných procesov

full text

ŽOLNA Matúš
Vybrané teoreticko-metodologické aspekty hodnotenia regionálneho rozvoja vidieckeho mikroregiónu

full text

Kontakt

Ústav geografie

Prírodovedecká fakulta

UPJŠ v Košiciach

Jesenná 5

040 01 Košice

48°43'43.57"S

21°14'53.80"V

na mape

 

tel.: +421-55-2342590

fax. +421-55-6222124

email: ug@upjs.sk

skupina Geografia, UPJŠ KE256px-Youtube icon.svginstagram

Kalendár

december 2020
Po Ut St Št Pi So Ne
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

Aktuality

Žiadne udalosti
Go to top