Geographia Cassoviensis 
rok 2015, ročník IX, č. 1

Titulná strana
Tiráž
Obsah

download

BAČÍK Vladimír
Možnosti formátu TopoJSON a knižnice D3 pri vizualizácii geodát v prostredí Internetu

full text

DRUGA Michal, FALŤAN Vladimír, HERICHOVÁ Mária
Návrh modifikácie metodiky CORINE Land Cover pre účely mapovania historických zmien krajinnej pokrývky na území Slovenska v mierke 1:10 000 – príkladová štúdia historického k.ú. Batizovce

full text

KANIANSKA Radoslava, ĎURČÍKOVÁ Ivana
Hodnotenie zmien produkčných služieb ekosystémov v katastrálnom území obce Lukavica s použitím geoinformačného systému o území

full text

PROCHÁZKA Juraj, PIŠÚT Peter
Regulácie koryta nížinného meandrujúceho vodného toku v období r. 1782-1900 (na príklade rieky Váh v úseku Sereď-Komárno)

full text

ŠPROCHA Branislav
Reprodukčné správanie obyvateľstva sídliska Luník IX

full text

VESELOVSKÁ Zuzana
Sociálne nerovnosti a možnosti ich merania

full text