Geographia Cassoviensis 
rok 2014, ročník VIII, č. 2

Titulná strana
Tiráž
Obsah

download

BEZÁK Anton
Priestorová štruktúra systému funkčných mestských regiónov na Slovensku a jej zmeny v desaťročí 1991-2001

full text

CSACHOVÁ Stela
Geografia ako vyučovací predmet na stredných školách v Košiciach

full text

ĎURČEK Pavol, RICHTER Marek
Vývoj vybraných demografických ukazovateľov v kontexte fenoménu “urban shrinkage“ v urbánnom priestore SR

full text

HORŇÁK Marcel, ROCHOVSKÁ Alena
Do mesta čoraz ďalej – dopravné vylúčenie obyvateľov vidieckych obcí Gemera

full text

MIKUŠ Roman, GURŇÁK Daniel
Špecifiká volebnej účasti v obciach Košického kraja vo voľbách na rôznych úrovniach v rokoch 1999-2014

full text

RUSNÁKOVÁ Jurina, ROCHOVSKÁ Alena
Segregácia obyvateľov marginalizovaných rómskych komunít, chudoba a znevýhodnenia súvisiace s priestorovým vylúčením

full text

SLÁDEK Imrich
Predbežné výsledky výskumu vplyvu obsahu dolomitovej zložky vo vápencoch východnej časti Slovenského krasu na proces krasovej korózie

full text