Geographia Cassoviensis
rok 2008, ročník II, číslo 1,

Titulná strana
Tiráž
Obsah

download

BEZÁK Anton
Interregionálne migrácie na Slovensku v rokoch 2004 – 2006

full text

BÓNOVÁ Katarína, DERCO Ján, HOCHMUTH Zdenko
Mineralogické štúdium sedimentov jaskyne Skalistý potok (Slovenský kras)

full text

DANIELOVÁ Katarína
Percepcia transformačných zmien v meste Nová Dubnica

full text

DOLNÁ Zuzana
Fyzickogeografická štruktúra západnej časti Záhradnianskej brázdy

full text

FOGAŠ Anton
Politickogeografický vývoj regiónu Blízkeho východu po druhej svetovej vojne

full text

GURŇÁK Daniel, KRIŽAN František, LAUKO Viliam
Časovo-priestorové aspekty vývoja sídelnej siete Slovenska

full text

HANUŠIN Ján
Plány manažmentu povodí versus integrovaný manažment povodia na príklade povodia Hornádu

full text

HOCHMUTH Zdenko, TOMÁŠIKOVÁ Vladimíra
Regionalizácia krasových území Slovenska s využitím GIS na príklade Starohorských vrchov

full text

HOFMANN Eduard, KORVAS Pavel
Terénní výuka s pohybovými aktivitami

full text

HURBÁNEK Pavol
Vývoj priestorovej polarizácie na regionálnej úrovni na Slovensku v rokoch 1996 – 2008

full text

KAŇUK Ján
Analýza dostupného globálneho žiarenia v urbánnych územiach Slovenska pomocou GIS

full text

KÉPEŠOVÁ Jana, SPIŠIAK Peter
Rozvoj prihraničného regiónu Veľký Krtíš

full text

KOLEJKA Jaromír, SVATOŇOVÁ Hana
Užitečnost fyzickogeografických údajů a znalostí v krizovém řízení

full text

KOPECKÁ Monika, OŤAHEĽ Ján
Klasifikácia hybných síl extenzifikácie poľnohospodárstva v období 1990 – 2000

full text

KOREC Pavol, BYSTRICKÁ Silvia
Dynamika hierarchickej organizácie regionálnej štruktúry Slovenska

full text

KULLA Marián
Vývoj a súčasný stav elektrotechnického priemyslu na Slovensku

full text

KUNC Josef, TONEV Petr, ANDRÁŠKO Ivan
Rozvojové zóny a soukromý developer – vybraný příklad ve Střední Evropě (CTP Invest)

full text

LABUNOVÁ Alena
Čiastkové výsledky morfometrie závrtov na Jasovskej planine (Slovenský kras)

full text

LNĚNIČKA Libor
Dopady politiky hospodářské a sociální soudržnosti na regionální rozvoj ČR

full text

MAJO Juraj
Niektoré priestorové vlastnosti sociálnej hranice

full text

NÉMETHOVÁ Jana, SPIŠIAK Peter
Postavenie okresu Nitra v agrovýrobe Nitrianskeho kraja

full text

PAVLIČKOVÁ Katarína
Hodnotenie vplyvov rozvoja vidieka na životné prostredie na príklade zariadení cestovného ruchu

full text

PIŠÚT Peter, TOMČÍKOVÁ Ivana
Rekonštrukcia vývoja rieky Smrečianky v jej odozvovej zóne podľa historických máp

full text

PŠENKA Tomáš
Diaľnice a regionálny rozvoj?

full text

RAKYTOVÁ Iveta
Dynamika rastu obcí okresu Banská Bystrica v rokoch 1869 – 2001

full text

RAMPAŠEKOVÁ Zuzana
Mozaika a prognóza vývoja pôd okresu Nitra

full text

RÁBEKOVÁ Andrea
Zmeny krajiny po roku 1949 v lokalite Devínske jazero (Bratislava)

full text

REHÁČKOVÁ Tamara, PAUDITŠOVÁ Eva, HREŠKO Juraj
Ekologická stabilita a manažment krajiny v k. ú. Sveržov

full text

ROCHOVSKÁ Alena, HORŇÁK Marcel
Chudoba a jej percepcia v marginálnych regiónoch Slovenska

full text

SLAVÍK Vladimír, GRÁC Róbert, KURTA Tomáš
Sídelné a regionálne preferencie žiakov stredných škôl v Skalici v roku 2007

full text

STASÍKOVÁ Linda
Transformácia spoločenského života v Čiernohronskom mikroregióne po roku 1989

full text

SZÉKELY Vladimír
Rovnosť príležitostí mužov a žien na trhu práce stredného Pohronia: pohľad zamestnávateľov

full text

ŠOLCOVÁ Lucia
Vznik a vývoj disperzného osídlenia v Novobanskej štálovej oblasti

full text

ŠUŠKA Pavel
Urbánna transformácia a historické dedičstvo – prípad Bratislavy

full text

TAJTÁK Ladislav
K počiatkom slovenskej historickej geografie – vedecký prínos Františka Bokesa

full text

TOUŠEK Václav
Změny ve struktuře zaměstnanosti v České republice po roce 1989

full text

VESELOVSKÝ Ján
Vnímanie finančnej chudoby v okrese Nitra

full text

VĚŽNÍK Antonín, SVOBODOVÁ Hana
K problematice zemědělství na území MAS Boskovicko PLUS

full text

VIGAŠOVÁ Daniela
Vybrané problémy definovania extenzívneho rastu mesta (urban sprawl)

full text

ZUBRICZKÝ Gabriel
Perspektívy vidieckeho osídlenia v regióne Rožňavy v 21. storočí

full text