Geographia Cassoviensis
rok 2010, ročník IV, číslo 2

Titulná strana
Tiráž
Obsah

download

ČERMÁKOVÁ Lenka, MICHALKO Miloslav
Teoretické aspekty analýzy geografickej renty

full text

ČIŽMÁROVÁ Katarína
Vybrané príklady inovácie v geografickej edukácii

full text

FERANEC Ján, KOPECKÁ Monika, OŤAHEĽ Ján, NOVÁČEK Jozef
Zväčšovanie zástavby na Slovensku v období 2000 – 2006

full text

IZAKOVIČOVÁ Zita
Nové netradičné formy environmentálnej výchovy

full text

JAKABOVÁ Zuzana, JENČO Michal
Komparatívna analýza prístupov k vymedzeniu regiónu Strednej Európy

full text

JENČO Marián
Geodatabázy v rezorte pôdohospodárstva: cenný zdroj údajov pri modelovaní povrchového odtoku

full text

JENČO Marián
Morfometrická analýza reliéfu zameraná na identifikáciu jeho štruktúrnych línií

full text

KANCÍR Ján, TIMČÍKOVÁ Adriana
Hodnotenie vlastivednej edukácie žiakov prostredníctvom štandardizovaných didaktických testov

full text

KOČICKÁ Erika
Hodnotenie citlivosti krajiny na acidifikáciu (modelové územie okolie Banskej Štiavnice)

full text

KOLEJKA Jaromír
Geovizualizácia dát o krajine na podporu riešenia krízových situácií

full text

KONČALOVÁ Alexandra, DUBCOVÁ Alena
Význam recyklácie v odpadovom hospodárstve

full text

KUSENDOVÁ Dagmar
Analýza druhostupňovej územnej správy Slovenska na báze mier dostupnosti

full text

LAUKO Viliam, GURŇÁK Daniel, KRIŽAN František
Vývoj siete základných škôl v Slovenskej republike po roku 1990

full text

LIPSKÝ Zdeněk
Kam se ubírá česká krajina?

full text

LNĚNIČKA Libor
Percepce postindustriální krajiny Rosicko – Oslavanska posledních 20. let

full text

MAJO Juraj, KÁČEROVÁ Marcela
Premeny vekovej štruktúry vybraných konfesií Slovenska 1910 – 2001

full text

MATLOVIČOVÁ Kvetoslava
Percepcia bezpečnostného rizika v meste Prešov

full text

MATLOVIČOVÁ Kvetoslava, SOVIČOVÁ Ivana
Analýza vonkajšieho imidžu mesta Prešov

full text

MICHAELI Eva, BOLTIŽIAR Martin
Vybrané lokality environmentálnych záťaží v Slovenskej republike

full text

MICHAL Pavel
Polja v krasovom území Drienockej vrchoviny

full text

MICHALKO Miloslav, ČERMÁKOVÁ Lenka
Význam kritickej geografie v 21. storočí

full text

NÉMETHOVÁ Jana
Vybrané faktory multifunkčného poľnohospodárstva v Nitrianskom kraji

full text

OLÁHOVÁ Jana, CZAKOVÁ Gabriela
Vyučovanie miestnej krajiny integrovaným prístupom

full text

OMASTA Štefan
K niektorým otázkam vyčleňovania území s rozptýleným osídlením: príklad Myjavskej kopaničiarskej podoblasti

full text

OREMUSOVÁ Daša
Ľudské zdroje mikroregiónu Termál a ich význam v regionálnom rozvoji

full text

OŤAHEĽ Ján, FERANEC Ján, HUSÁR Karol, KOPECKÁ Monika
Zmeny krajiny v období 1990 – 2006: interpretácia podľa údajov CORINE land cover (CLC) a vybraných štatistických ukazovateľov (Bratislavský kraj)

full text

PRAŽIAK Viliam, NIŽNANSKÝ Branislav
Vybrané problémy klasifikácie štátov sveta

full text

PUSTÁ Beáta, DOLNÁ Zuzana
Mikroregionálne združenia obcí ako jedna z foriem medziobecnej spolupráce

full text

RAJČÁKOVÁ Eva, ŠVECOVÁ Angelika
Inovácie – nový fenomén rozvoja regiónov

full text

RAKYTOVÁ Iveta
Zmeny stupňa urbanizácie vidieckych obcí okresu Banská Bystrica v období rokov 1991 – 2001

full text

RUŽEKOVÁ Monika, LIKAVSKÝ Peter, RUŽEK Ivan
Vzdelávací štandard – východisko novej koncepcie geografického vzdelávania a jeho overovanie v 5. ročníku ZŠ

full text

SLAVÍK Vladimír, GRÁC Róbert, KLOBUČNÍK Michal
Reflexia k problematike fungovania spoločných obecných úradov v Slovenskej republike

full text

SLOBODNÍKOVÁ Oľga
Analýza vybraných socioekonomických a environmentálnych ukazovateľov v krajoch SR v období 1998 – 2008 v kontexte regionálnych disparít

full text

SVATOŇOVÁ Hana, NAVRÁTIL Vladislav, PLUCKOVÁ Irena
Zátěže životního prostředí jako dědictví důlní a energetické minulosti postindustriální krajiny Oslavanska

full text

SZÉKELY Vladimír
Vybrané determinanty socio-ekonomického úspechu vidieckych areálov

full text

ŠVECOVÁ Angelika, RAJČÁKOVÁ Eva
Nezamestnanosť a vybrané aspekty demografického správania obyvateľstva Slovenska

full text

ŠVEDA Martin
Bytová výstavba v zázemí Bratislavy v kontexte suburbanizačných procesov

full text

ŽOLNA Matúš
Vybrané teoreticko-metodologické aspekty hodnotenia regionálneho rozvoja vidieckeho mikroregiónu

full text