Geographia Cassoviensis
rok 2011, ročník V, číslo 1.

Titulná strana
Tiráž
Obsah

download

TAJTÁK Ladislav
Prínos profesora Jozefa Martinku do historickej geografie na Slovensku

full text

BARABAS Dušan, TKÁČ Matúš
Zmeny extrémov zrážkovo-odtokových parametrov v povodí Olšavy v rokoch 1985 – 2009

full text

COMPĽOVÁ Martina
Využitie metódy CLIL vo vyučovaní geografie na základných školách

full text

DANIELOVÁ Katarína
Vybrané prejavy transformácie terciéru v priestorovej štruktúre mesta Trenčín po roku 1989

full text

HAVRLANT Jan
Rozvoj a modernizace  lyžařských  rekreačních středisek v regionu severní Moravy a Slezska na příkladu turistické oblasti Beskydy - Valašsko

full text

KANCÍR Ján
Environmentálna a regionálna výchova v kontexte kurikulárnej transformácie

full text

KASALA Karol
Relevancia regionálnej geografie

full text

KÁRPÁTY Peter
Niekoľko poznámok ku geografickému skúmaniu vývoja nemeckého obyvateľstva v regiónoch východného Slovenska

full text

KOŠŤÁLIK Ján
Príspevok k poznaniu reliéfu a terra ross v Slovenskom krase. Geologická stavba a vývoj

full text

KOZÁKOVÁ Katarína
Typizácia okresov Prešovského kraja z aspektu vybraných ekonomických ukazovateľov v rokoch 2002 a 2006

full text

KULLA Marián
Vybrané aspekty cestovného ruchu na Zemplínskej Šírave

full text

MIDRIAK Rudolf, ZAUŠKOVÁ Ľubica
Pustnutie pôdy a pustnutie krajiny Slovenska

full text

POLČÁK Norbert, KRNÁČ Jozef, BORSÁNYI Peter, SOTÁK Štefan
Metodické prístupy pri priestorovej interpretácii veterných pomerov Slovenskej republiky

full text

SOLÁR Vladimír
Faktory a podmienky determinujúce zmeny krajinnej štruktúry Popradskej kotliny za ostatných 250 rokov

full text

SPIŠIAK Peter
Výskum rurálnej krajiny v posttransformačnom období na Slovensku

full text

SVOBODOVÁ Ilona
K problematice vztahu zemědělské činnosti a ochrany životního prostředí v podmínkách Společné zemědělské politiky - příklad Hodonínska

full text

TROJAN Jakub
Metodiky tvorby strategických rozvojových dokumentů mikroregionů – komparační analýza českého prostředí

full text

VALACH Martin, DUBCOVÁ Alena
Porovnanie environmentálnej efektivity priemyslu Ponitria a Slovenskej republiky

full text

VESELOVSKÝ Ján, ŠOLCOVÁ Lucia
Dlhodobá nezamestnanosť ako jeden z indikátorov chudoby na príklade Nitrianskeho kraja

full text

VOJTEK Matej, BOLTIŽIAR Martin
Manažment povodňových rizík so zreteľom na legislatívny rámec a význam povodňových máp

full text

VRÁBEĽ Miroslav
Vývoj krajinnej štruktúry krasového územia Čachtická planina za obdobie 1962 až 2009

full text

ZUBRICZKÝ Gabriel
Rurálna deprivácia na Gemeri

full text

ŽIGRAI Florin
Spoločensko-vedecká relevancia geografie ako odraz jej teoreticko-aplikačného a edukačného rozvoja (Vybrané metavedné aspekty)

full text