Geographia Cassoviensis
rok 2011, ročník V, číslo 2

Titulná strana
Tiráž
Obsah

download

BEZÁK Anton
Redistribúcia obyvateľstva vo funkčných mestských regiónoch na Slovensku v období 1991-2010

full text

BLAŽÍK Tibor, FALŤAN Vladimír, TARASOVIČOVÁ Zuzana, SAKSA Martin
Zmeny využívania zeme v okrese Prievidza vo vzťahu k prebiehajúcim transformačným procesom

full text

ČUPEĽOVÁ Katarína, TÓTH Vladimír
Potenciál obcí funkčného mestského regiónu Košice z hľadiska ich infraštruktúrnej vybavenosti a dostupnosti do centra regiónu

full text

DZUROVČIN Ladislav
Typy riečnych sietí východného Slovenska

full text

GODOR Mário, MADZINOVÁ Michaela
Diferenciácia životných stratégií v kontexte kvality života vybraných obcí regiónov Orava a Gemer

full text

KÁRPÁTY Peter, MÁZOROVÁ Henrieta
K vývoju atraktivity geografického a geovedného vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave

full text

KOREC Pavol, MAČANGA Martin, SOPKULIAK Andrej
Regionálna konkurencieschopnosť v kontexte globalizácie, novej ekonomickej geografie a inovačných procesov

full text

KOŠTÁLIK Ján
Zosuvy v Nižnej Myšli a blízkom okolí v južnej časti Košickej kotliny a ich dôsledky

full text

MADZIKOVÁ Alena
Obraz Poľska v učebniciach geografie pre ZŠ v kontexte obsahovej analýzy

full text

NESTOROVÁ-DICKÁ Janetta
Transformácia siete predškolských zariadení v Košiciach po roku 1989

full text

NOVOTNÝ Ladislav
Funkčné mestské regióny najväčších slovenských miest v modeloch urbánneho vývoja

full text

ROCHOVSKÁ Alena, NÁMEŠNÝ Lukáš
Chudoba a pracujúci chudobní na Slovensku – analýza údajov EU SILC

full text

RUSNÁK Jaroslav, SOPKULIAK Andrej
Niekoľko poznámok k evolučne orientovanej ekonomickej geografii

full text

ŠVEDA Martin, KRIŽAN František
Zhodnotenie prejavov komerčnej suburbanizácie prostredníctvom zmien v Registri podnikateľských subjektov SR na príklade zázemia Bratislavy

full text

ŽIAK Miroslav
Časový aspekt firnovatenia snehovej pokrývky s predispozíciou vzniku lavín z mokrého snehu na podklade meteorologických údajov stanice Pod Chlebom

full text