Geographia Cassoviensis
rok 2012, ročník VI, číslo 1

Titulná strana
Tiráž
Obsah

download

BAČÍK Vladimír
Google API a ich využitie pri tvorbe internetovej stránky obcí Slovenskej republiky

full text

CÁKOCI Rastislav
Vplyv internetovej služby World Wide Web na vývoj a rozvoj cestovného ruchu

full text

FOGAŠ Anton
História a súčasnosť tureckých snáh o vstup do Európskej únie

full text

HORŇÁK Marcel
Dopravné náklady ako bariéra v dochádzke do zamestnania

full text

KASALA Karol
Meniaca sa identita lokalít Slovenska

full text

PLEŠIVČÁK Martin
Charakteristika regiónov východného Slovenska z hľadiska socio-politického konfliktu medzi mestským a vidieckym priestorom

full text

SMETANOVÁ Anna, GRZNÁR Peter, BURIAN Libor, HORÁČKOVÁ Šárka, LÉTAL Aleš
Geoarcheologická interpretácia pochovaného výmoľa ako súčasť geomorfologického výskumu

full text

STANKOVIANSKY Miloš, FRANDOFER Milan
Reliéf katastrálneho územia Starej Turej a jeho recentný vývoj

full text

TÓTH Vladimír
Význam dopravných sektorov na príklade štúdia dennej dochádzky vo funkčnom mestskom regióne Bratislava

full text

VĚŽNÍK Antonín, SVOBODOVÁ Hana
Vývoj zemědělství kraje Vysočina pod vlivem Společné zemědělské politiky EU

full text

Správy

PETRVALSKÁ Alena
IGC Cologne 2012 – 32nd International Geographical Congress in Cologne (26. – 30. August 2012) „DOWN TO EARTH“

full text

PETRVALSKÁ Alena
International Conference „Environment – Landscape – European Identity“ Bukurešť, Rumunsko 4. – 6. 11. 2011

full text

Abstrakty

VI. medzinárodné geografické kolokvium, Krajina a jej premeny v geografickom výskume Danišovce, 20. – 22. 11.

full text