Geographia Cassoviensis
rok 2012, ročník VI, číslo 2

Titulná strana
Tiráž
Obsah

download

DANIELOVÁ Katarína, LAUKO Viliam
Rodový rozdiel miezd – východiská a problémy

full text

GURŇÁK Daniel, MIKUŠ Roman
Odraz rómskej otázky vo volebnom správaní na Slovensku – politicko-geografická analýza

full text

HAMADA Róbert, KASAGRANDA Anton
Diaľnica D1 a jej vplyv na mieru nezamestnanosti v Trenčianskom kraji

full text

KAKAŠ Arnold, KÁČEROVÁ Marcela
Migračné trendy obyvateľstva Prešovského kraja

full text

KASAGRANDA Anton
Zhodnotenie návštevnosti regiónu NUTS II – Stredné Slovensko v rokoch 2001 a 2011

full text

KATUŠA Michal
Životné stratégie v oblasti rodiny a reprodukcie: zmeny a faktory vplyvu

full text

KOREC Pavol, POLONYOVÁ Eva, LEHOCKÝ Filip
Konkurencieschopnosť regiónov: teoreticko-metodologické poznámky

full text

KRÁL Michael, PALASOVÁ Petra, SVOBODOVÁ Hana, VĚŽNÍK Antonín
Dopady SZP EU na rozvoj zemědělství v centrální části Drahanské vrchoviny

full text

LAUKO Viliam, GURŇÁK Daniel, KRIŽAN František, TOLMÁČI Ladislav
Najnovšie vývojové trendy vzdelanostnej štruktúry obyvateľstva Slovenska v časovo-priestorových súvislostiach

full text

LAUKO Viliam, DANIELOVÁ Katarína
Priestorová diferenciácia rodových rozdielov miezd na Slovensku

full text

LETKOVÁ Jana
Od priemyselných dištriktov ku klastrom

full text

MICHÁLEK Anton, VESELOVSKÁ Zuzana
Vplyv chudoby na morbiditu a mortalitu vybraných skupín chorôb na Slovensku

full text

MOLITORIS Ľuboš, PAVLIČKOVÁ Katarína
Diverzita biotopov v mikroregióne Rovina

full text

NÁMEŠNÝ Lukáš, ĎURČEK Pavol, ROCHOVSKÁ Alena
Vzťah nezamestnanosti a chudoby pracujúcich – skúmanie geografickej nerovnomernosti v EÚ pomocou Theilovho indexu

full text

NOVOTNÝ Ladislav
Migrácia a prirodzený pohyb ako komponenty rastu obyvateľstva vo funkčnom mestskom regióne Košice

full text

ROCHOVSKÁ Alena, MILÁČKOVÁ Miriam
Uzavreté komunity – nová forma rezidenčných priestorov v post-socialistickom meste

full text

VILINOVÁ Katarína
Priestorové rozšírenie mortality na nádory v Nitrianskom samosprávnom kraji (1997 – 2010)

full text