Pokyny k odovzdávaniu záverečných prác a prihlasovaniu na štátne skúšky na Ústave geografie v ak. roku 2017/2018


Bakalárska práca

-    študent je povinný skontrolovať si zadanie bakalárskej práce v AIS (tému, literatúru a ciele bakalárskej práce) a či je zadanie schválené riaditeľom ÚGE – bez týchto povinných údajov totiž nebude môcť vložiť prácu do systému


-    usmernenie k vypracovaniu a odovzdávaniu záverečných prác je uvedené v dokumente tu:      
Okrem náležitostí uvedených v usmernení je potrebné odovzdať aj Protokol o kontrole originality (v AIS2 označený ako Výsledok originality) - 1x kompletný exemplár a 1x prvú stranu.


-    prácu je potrebné vložiť do systému AIS na kontrolu originality v termíne ako je uvedené v Smernici dekana k realizácii Študijného poriadku,
1.    ak sa študent chce zúčastniť termínu BŠS v termíne jún/júl – do 18. 5. 2018 (pozor!!! pre študentov FF UPJŠ platí termín 27. 4. 2018 do 12.00 h., ktorý je jediným termínom odovzdania Bc. práce)
2.    ak sa študent chce zúčastniť termínu BŠS v termíne august – do 30. 6. 2018 (neplatí pre FF UPJŠ)


-    študent sa môže zúčastniť BŠS v júni/júli iba vtedy, ak má do 8. 6. 2018 (študenti FF UPJŠ do 3. 6. 2018) udelené hodnotenie zo všetkých predmetov a najneskôr do tohto dátumu je povinný sa prihlásiť na BŠS v systéme AIS
-    študent sa môže zúčastniť BŠS v auguste iba vtedy, ak má do 30. 6. 2018 (platí aj pre študentov FF UPJŠ) udelené hodnotenie zo všetkých predmetov a najneskôr do tohto dátumu je povinný sa prihlásiť na BŠS v systéme AIS

Zadanie záverečnej práce si študent po schválení 2x vytlačí a odovzdá na sekretariáte ÚGE na podpis.