Menu

Stručné informácie pre záujemcov

Doktorandský študijný program Geoinformatika a diaľkový prieskum Zeme nadväzuje na magisterský študijný program Geografia a geoinformatika, ktorý sa zameriaval najmä na zvládnutie základného metodického aparátu geografie a geoinformatiky a ich aplikácie v praxi. Povinné predmety (90 kreditov) sú zamerané najmä na prehĺbenie znalostí z oblasti teórie a metodológie geoinformatiky, metód diaľkového prieskumu Zeme, geopriestorových analýz a modelovania a metód geografického výskumu, ktoré je možné efektívne využiť v prostredí geografických informačných systémov (Teória a metodológia geoinformatiky, Metódy diaľkového prieskumu Zeme, Geopriestorové analýzy a modelovanie, Metódy geografického výskumu). Povinne voliteľné predmety (20-50 kreditov v študijnej časti a 120 kreditov vo vedeckej časti) sú zamerané na čiastkové znalosti a zručnosti podľa profilácie, resp. zamerania dizertačnej práce absolventa (napr. Programovanie pre GIS, Metódy zberu dát pre GIS, Mapovanie pomocou bezpilotných leteckých zariadení, Digitálne modely reliéfu, Súradnicové systémy, WebGIS a interoperabilita geografických informácií, Netradičné geoštatistické metódy, Softvérové inžinierstvo, Paralelné a distribuované systémy). Dôraz sa kladie na vedeckú časť štúdia (120 kreditov) s vysokou váhou kvalitných publikácií a ohlasov.

Profil absolventa

Absolvent má široké vedomosti o teoretických a empirických poznatkoch z oblasti geoinformatiky a diaľkového prieskumu Zeme. Ovláda najnovšie geoinformatické metódy a geopriestorové technológie. Vie riešiť zložité geopriestorové úlohy a tvorivým spôsobom aplikovať poznatky z geoinformatiky a aj príbuzných disciplín v praxi. Absolvent dokáže rozvíjať teoreticko-metodologickú bázu geoinformatiky, najmä v oblasti geopriestorových analýz, modelovania procesov krajiny a aplikácie najmodernejších metód diaľkového prieskumu Zeme. Ovláda zásady práce vedeckého výskumu vrátane publikovania vo vedeckých časopisoch a prezentácie vedeckých výsledkov. Vie formulovať výskumné otázky a pomocou vhodnej aplikácie metodických postupov ich tvorivo riešiť. Má vynikajúci prehľad o najnovších poznatkoch, metódach a technológiách v danej oblasti a vie ich efektívne aplikovať v praxi. Absolventi tohto študijného programu budú nachádzať uplatnenie najmä v organizáciach výskumu a vývoja, vysokých školách, orgánoch štátnej správy a samosprávy, ale aj v súkromnom sektore pri vývoji softvéru geografických informačných systémov a pri riešení úloh zberu dát o krajine a ich spracovania pomocou geografických informačných systémov.

 

Kontakt

Ústav geografie

Prírodovedecká fakulta

UPJŠ  v Košiciach

Jesenná 5

040 01 Košice

48°43'43.57"S

21°14'53.80"V

na mape

 

tel.: +421-55-2342590

fax. +421-55-6222124

email: ug@upjs.sk

skupina Geografia, UPJŠ KE256px-Youtube icon.svginstagram

Kalendár

január 2018
Po Ut St Št Pi So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Aktuality

Žiadne udalosti
Go to top