Menu
Gallay doc.Mgr. Michal GALLAY, PhD.
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
Pracovné zaradenie:

vysokoškolský učiteľ,
docent

zástupca riaditeľa pre vedu a zahraničné vzťahy

Adresa:

Oddelenie geoinformatiky
Ústav geografie

Prírodovedecká fakulta
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Jesenná 5
040 01 Košice

Miestnosť:  309
Telefón: +421-55-234-2453
Konzultačné hodiny:  
  utorok, 10:00 - 12:00, 13:00 - 14:00

PREDMETY VYUČOVANÉ V ROKU 2016/17

BAKALÁRSKY STUPEŇ

 • Geografické informačné systémy
 • Seminár z geoinformatiky

MAGISTERSKÝ STUPEŇ

 • Metódy diaľkového prieskumu Zeme
 • Špeciálny seminár z geoinformatiky

VEDENÉ ZÁVEREČNÉ PRÁCE

MAGISTERSKÉ

Rok zadania Téma Študent
2015/16
 Vyhodnotenie vplyvu mestskej zelene na teplotu zemského povrchu v meste Košice zo satelitného záznamu družíc LANDSAT 8 a Sentinel 2A Katarína Onačilová
 2015/16 Vyhodnotenie zmien mestskej zelene zo satelitného záznamu družíc LANDSAT 8 a Sentinel 2A Barbora Čižmárová
2016/17 Spektrálne prejavy mestskej zelene v multispektrálnom satelitnom zázname Sentinel 2A Soňa Boďová
2016/17 Mapovanie mestskej zelene pomocou leteckého laserového skenovania Pavol Titko
Rok zadania Téma Študent
2014/15 Detailné 3D digitálne modelovanie mikroforiem jaskyne Domica Edita Godočová
2014/15 Modelovanie vplyvu krajinnej pokrývky na erózno-akumulačné procesy v povodí Jašteričieho jazierka Sandra Fabišíková
2014/15 Spracovanie údajov leteckého laserového skenovania geoinformatickými open-source nástrojmi Ján Šašak
2013/14 Digitalizácia historických meračských speleologických údajov a ich integrácia v GIS Kamil Sabol
2013/14 Hodnotenie metód klasifikácie údajov získaných topografickým laserovým skenovaním pomocou open-source nástrojov Tamara Žofčinová
2013/14 Spracovanie leteckých meračských snímok urbánnej krajiny pomocou digitálnej fotogrametrie: prípadová štúdia pre časť mesta Košice Nora Petrigalová
2012/13 Modelovanie reliéfu Slovenského krasu na základe údajov získaných leteckým laserovým skenovaním a digitalizáciou máp Lukáš Talaga
2012/13 Hodnotenie výmoľovej siete v povodí Ipľa na základe kartografických podkladov v prostredí GIS Pavla Juhasová
2011/12 Zmeny v územnom vývoji a využití krajiny mesta Spišská Nová Ves Barbora Korchňáková
2011/12 Webgis ako nástroj interaktívneho vyučovania geografie Monika Chromeková
2011/12 Digitálna morfotektonická analýza povodia Bodvy Peter Bandura
2011/12 Vybrané prírodné hrozby v povodí Olšavy a ich modelovanie v GIS Lenka Hajduková
2011/12 Webgis ako nástroj interaktívneho vyučovania geografie Monika Chromeková
2010/11 Zmeny krajinnej pokrývky hlavných povodí Slovenska na základe databázy CORINE Lukáš Kočiško
2010/11 Turistický potenciál Horného Zemplína Viktória Baranková
2009/10 Klimatická charakteristika Košického kraja. Miriama Halušková
2009/10 Objavné výpravy vybraných cestovateľov pre výučbu geografie Františka Kerekešová

 

BAKALÁRSKE

rok téma študent
2016/17 Interaktívny 3D webový atlas  vybraných typov zemského  povrchu  Anna Péliová
2016/17 Spracovanie dát získaných  bezpilotným hyperspektrálnym skenovaním Richard Ivanko
2016/17 Vizualizácia 3D modelov povrchu na webe Samuel Hrivňák
2015/16 Spracovanie fotografického záznamu z drónu a pozemnej fotografie pre 3D modelovanie krajiny Lucia Sabolová
2014/15 WorldDEM - najdetailnejší globálny model terénu súčasnosti Peter Štec
2014/15 Bezpilotné letecké systémy v diaľkovom prieskume Zeme Matúš Vasiľ
2014/15 Tvorba geodatabázy pre digitálne 3D modelovanie Zádielskej tiesňavy v Slovenskom krase Barbora Čižmárová
2014/15 Využitie družicových údajov MODIS pre analýzu zmien v krajine Linda Bučková
2013/14 Analýza presnosti detailných digitálnych modelov terénu Edita Godočová
2013/14 Analýza siete výmoľovej erózie v povodí Hrona na báze topografických máp v prostredí GIS Sandra Fabišiková
2013/14 Viacmierková analýza reliéfu Spišskej Magury v GIS Ján Šašak
2012/13 Detailné mapovanie krajiny leteckou fotogrametriou Nora Petrigalová
2012/13 Detailné mapovanie krajiny leteckým laserovým skenovaním Tamara Žofčinová
2011/12 Návrh geomorfologického informačného systému pre západnú časť Slovenského krasu Róbert Adam
2011/12 Návrh geomorfologického informačného systému pre juhovýchodnú časť Volovských vrchov Ján Pindroch
2011/12 Návrh geomorfologického informačného systému pre strednú časť Slovenského krasu Lukáš Talaga
2011/12 GIS databáza urbánneho územia Košíc medzi MČ Vyšné Opátske a MČ Krásna Júlia Hirjaková
2011/12 Využitie nástroja Google Earth vo vyučovaní geografie Kamil Sabol
2010/11 Digitálna geomorfometrická analýza reliéfu povodia Olšavského potoka Lenka Hajduková
2010/11 Tvorba digitálneho modelu terénu pre analýzu povrchového odtoku v oblasti NPR Palanta Peter Bandura
2010/11 Priestorové modelovanie jaskynných systémov Renáta Sokolová
2010/11 Využitie programov Google vo vyučovaní geografie Monika Chromeková
2010/11 Mapovanie krajinnej pokrývky pomocou databázy CORINE pre povodie Olšavy Barbora Korchňáková
2009/10 Hodnotenie presnosti merania pomocou turistického GPS Lukáš Kočiško
2009/10 Využitie nástroja Google Earth vo vyučovaní na základných a stredných školách Kamil Sabol
2009/10 Turistický potenciál v okrese Medzilaborce Viktória Baranková

 

Charakteristika výskumného zamerania

 • priestorové modelovanie a analýzy v geomorfológii
 • digitálne modelovanie terénu a súvisiacich javov (erózia, oslnenie, povrchový tok)
 • mapovanie krajiny metódami diaľakového prieskumu Zeme (najmä laserovým skenovaním)
 • hodnotenie kvality digitálnych modelov terénu
 • viacmierkové priestorové analýzy v geografii
Súčasne prebiehajúce projekty
Obdobie Číslo a názov projektu úloha
2017-19 VEGA 1/0963/17: Dynamika krajiny vo vysokom rozlíšení zodpovedný riešiteľ
2016-18 SURGE: Simulating the cooling effect of urban greenery based on solar radiation modelling and a new generation of ESA sensors (kontrakt s Európskou vesmírnou agentúrou) spoluriešiteľ
2016-19 APVV-15-0054: Fyzikálne založená segmentácia georeliéfu a jej geovedné  aplikácie zodpovedný riešiteľ za UPJŠ
2016-18 VEGA 1/0474/16: Simulácia a dynamická vizualizácia geopriestorových procesov zástupca zodpovedného riešiteľa
2016-17 APVV SK-CN-2015-0030: Porovnávacia  štúdia  kolobehu  uhlíka  a jeho  rezerv v kontexte  ekologickej obnovy  krajiny v podmienkach subtropických  oblastí  Číny  a miernych klimatických  oblastí  Slovenska spoluriešiteľ
2013-16 APVV-0176-12: Nové metódy priestorového modelovania pomocou laserového skenovania a 3D GIS-u (SPATIAL3D) spoluriešiteľ

 

Ukončené projekty
 Obdobie  Číslo a názov projektu  Úloha
2014-16

VEGA č. 1/0473/14: Dynamické 3-D modelovanie urbanizovanej krajiny v rôznych rozlišovacích úrovniach

spoluriešiteľ
2013-2015

Univerzitný vedecký park TECHNICOM pre inovačné aplikácie s podporou znalostných technológií

spoluriešiteľ
2012-14 VEGA 1/1251/12: Osobitosti geomorfologického vývoja východnej časti Slovenského krasu spoluriešiteľ
2012-14 VEGA 1/0272/12: Priestorové analýzy a modelovanie pre 3D GIS spoluriešiteľ
2012-14 KEGA č. 002PU-4/2012: Vysokoškolská učebnica geoinformatiky pre geografické študijné odbory spoluriešiteľ
2012-13 VVGS UPJŠ 63/12-13: Detailné modelovanie reliéfu krasovej krajiny pomocou priestorovo distribuovaných bodových údajov získaných leteckým laserovým skenovaním hlavný riešiteľ
2009-11 VEGA 1/0161/09: Morfológia a genéza predkvartérnych jaskynných systémov Západných Karpát  spoluriešiteľ
2011 VVGS PF 37/2011/G Mapovanie zosuvov na západnom svahu masívu Heringeš v Košiciach (PDF poster) hlavný riešiteľ
2010 VVGS PF UPJŠ 39/2010/G Využitie lokálnych metód priestorovej analýzy pre hodnotenie výškovej chyby digitálnych modelov reliéfu vysokého rozlíšenia založených na údajoch leteckého diaľkového prieskumu Zeme hlavný riešiteľ

Researcher ID

ORCID ID

Google Scholar

stav k 10.1.2017

 ABC - Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách
  1
ACB - Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách 1
ADC - Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch 6
ADE - Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch 1
ADF - Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch 8
ADN - Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS 2
AEC - Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách 1
AED - Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách 1
AEE - Vedecké práce v zahraničných nerecenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách 1
AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách 7
AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách 1
AFG - Abstrakty príspevkov zo zahraničných vedeckých konferencií 6
AFH - Abstrakty príspevkov z domácich vedeckých konferencií 6
BCI - Skriptá  a učebné texty 1
BDF - Odborné práce v ostatných domácich časopisoch 1
BEE - Odborné práce v zahraničných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných) 2
DAI - Dizertačné a habilitačné práce 1
EDI - Recenzie v časopisoch a zborníkoch 1
EDJ - Prehľadové práce, odborné práce, preklady noriem; odborné preklady v časopisoch, zborníkoch 1
FAI - Zostavovateľské práce knižného charakteru(bibliografie, katalógy, slovníky, zborníky) 3

C E L K O M
52
Prehľad ohlasov  
[1] Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science a SCOPUS 39
[2] Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science a SCOPUS 1
[3] Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch 15
[4] Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch 3

C E L K O M
58

2017
 • HOFIERKA, J., GALLAY, M., KAŇUK, J., ŠUPINSKÝ, J., ŠAŠAK, J. (2017). High-resolution urban greenery mapping for micro-climate modelling based on 3D city models. The International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences (ISPRS Archives), XLII-4/W7, 7-12. (PDF)
 • KAŇUK, J., GALLAY, M., HOFIERKA, J., ŠAŠAK, J., ŠUPINSKÝ, J., SEDLÁK, V., GESSERT, A., 2017. Monitoring dynamiky mestskej zelene pre spresnenie modelovania slnečného žiarenia v urbánnej krajine. In: Inspektor, T., Horák, J., Růžička, J. (Eds.) Symposium GIS Ostrava 2017, Geoinformatika v pohybu, 22. - 24. března 2017. VŠB - Technická univerzita Ostrava, ISBN 978-80-248-4029-1, ISSN 1213-239X. (PDF)
 • KAŇUK, J., GALLAY, M., DVORNÝ, E., LACKO, M., 2017. Využitie bezpilotných leteckých zariadení pri výskume transformácie krajiny. In: Inspektor, T., Horák, J., Růžička, J. (Eds.) Symposium GIS Ostrava 2017, Geoinformatika v pohybu, 22. - 24. března 2017.  VŠB - Technická univerzita Ostrava, ISBN 978-80-248-4029-1, ISSN 1213-239X. (PDF)
 • HOFIERKA, J., ŠAŠAK, J., ŠUPINSKÝ, J., GALLAY, M., KAŇUK, J., SEDLÁK, V. (2017): 3D mapovanie krajiny pomocou pozemného a leteckého laserového skenovania. Životné prostredie, 51, 1, 21– 27. (PDF)
2016
 • GALLAY, M., ECK, C., ZGRAGGEN, C., KAŇUK, J., DVORNÝ, E. (2016). High resolution airborne laser scanning and hyperspectral imaging with a small uav platform. Int. Arch. Photogramm. Remote Sens. Spatial Inf. Sci., XLI-B1, 823-827, doi:10.5194/isprs-archives-XLI-B1-823-2016, 2016. (PDF)

 • GALLAY, M., HOCHMUTH, Z., KAŇUK, J., HOFIERKA, J. (2016). Geomorphometric analysis of cave ceiling channels mapped with 3D terrestrial laser scanning, Hydrolology and Earth System Sciences, 20, 1827-1849, doi:10.5194/hess-20-1827-2016, (PDF)

 • SEDLÁK, V., KAŇUK, J., GALLAY, M., HOFIERKA, J.(2016).Analytical and graphical analyses of deformation survey of the earth-fill dam with tls support for gis applications. In: Proceedings 16th Int. multidisc. scient. conf. SGEM 2016: Informatics, Geoinformatics and Remote Sensing / Geodesy & Mine Surveying, Photogrammetry & Remote Sensing, Albena, June 30 – July 6, 2016. Vol. II, p. 101-108, Sofia: STEF92 Technology.

 • HOFIERKA, J., HOCHMUTH, Z., KAŇUK, J., GALLAY, M., GESSERT, A. (2016). Mapovanie jaskyne Domica pomocou terestrického laserového skenovania. Geografický časopis, 68, 1, 3-24. (PDF)

2015
 • GALLAY, M., KAŇUK, J., HOCHMUTH, Z., MENEELY, J., HOFIERKA, J., SEDLÁK, V. (2015): Large-scale and high-resolution 3-D cave mapping by terrestrial laser scanning: a case study of the Domica Cave, Slovakia. International Journal of Speleology. 44(3), 277-291. (PDF)

 • GALLAY, M., KAŇUK, J., HOFIERKA, J., HOCHMUTH, Z., MENEELY, J.(2015): Mapping and geomorphometric analysis of 3-D cave surfaces: a case study of the Domica Cave, Slovakia. In Jasiewicz, J., Zwoliński, Z., Mitasova, H., Hengl, T. (Eds.) Geomorphometry for Geosciences, Poland: Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Adam Mickiewicz University in Poznań - Institute of Geoecology and Geoinformation, 69-73. (PDF)

 • KAŇUK, J., GALLAY, M., HOFIERKA, J. (2015): Generating time series of virtual 3-D city models using a retrospective approach. Landscape and Urban Planning, 139, pp. 40-53

 • GALLAY, M., KAŇUK, J., HOFIERKA, J. (2015). Capacity of photovoltaic power plants in the Czech Republic (Kapacita fotovoltických elektrární v Českej republike). Journal of Maps, 11(3), pp. 480-486. (PDF)

2014

 • HOFIERKA, J., KAŇUK, J., GALLAY, M. (2014): Geoinformatika. Vysokoškolská učebnica, Košice (Univerzita Pavla Jozefa Šafárika), 194 p. (PDF)

 • HOFIERKA, J., KAŇUK, J., GALLAY, M. (2014). Spatial distribution of photovoltaic power plants in relation to a solar resource potential: a case study of the Czech Republic and Slovakia. Moravian Geographical Reports, 22(2), p. 26-33. (PDF)

2013

 • GALLAY, M., LLOYD, C. MCKINLEY, J.,  BARRY, L. (2013). Assessing modern ground survey methods and airborne laser scanning for digital terrain modelling: A case study from the Lake District, England. Computers & Geosciences. 51(2), 216-227. (URL)
 • GALLAY, M., KAŇUK, J., PETRVALSKÁ, A., HOCHMUTH, Z. (2013). Využitie údajov leteckého laserového skenovania vo výskume krasovej krajiny na príklade východnej časti Slovenského krasu. Slovenský kras : Acta Carsologica Slovaca. 51(1), p. 99-108.

2012-2001

 • GALLAY, M., LLOYD, C. D., MCKINLEY, J. (2012): Optimal interpolation of airborne laser scanning data for fine-scale DEM validation purposes. In Ružička, J. (ed.), Symposium GIS : Surface models for geosciences : 23. - 25. január 2012, Ostrava. - Ostrava : Vysoká škola báňská, 1-9. (PDF)
 • GALLAY, M., LLOYD, C. D., MCKINLEY, J. BARRY, L. (2011): Comparing the vertical accuracy of digital elevation models derived using modern ground survey and airborne laser scanning (in Slovak). Kartografické listy, 19, 61-71.
 • GALLAY, M. (2010): Assessing alternative methods of acquiring and processing digital elevation data. Queen's University Belfast. 339 p. (PhD. práca) (PDF)
 • SENKO, D., MIŠKOVIC, J., GALLAY, M., SENKOVÁ BALDAUFOVÁ, K. (2008). Dynamika zmien vegetácie na Devínskej Kobyle a jej predikcia. Geografický časopis, 60(4), 319-338. (PDF)
 • GALLAY, M. (2008). Assessment of DTM quality: a case study using fine spatial resolution data from alternative sources In: Lambrick, D. (ed.), GISRUK 2008: GIS research UK 16th annual conference : 2.-4. April 2008. UNIGIS: Manchester Metropolitan University, 156-161.
 • MINÁR, J., BIZUBOVÁ, M., GALLAY, M. (2004). General aspects of denudation chronology of the West Carpathians. Studia Geomorphologica Carpatho-Balcanica : Landform Evolution in Mountain Areas, 38, 5-22.
 • MINÁR, J., BIZUBOVÁ, M., GALLAY, M. (2003). General and specific in the denudation chronology of the West Carpathians. Geomorphologica Slovaca, 3(1), 61-62.

Strana 1 z 2

Kontakt

Ústav geografie

Prírodovedecká fakulta

UPJŠ  v Košiciach

Jesenná 5

040 01 Košice

48°43'43.57"S

21°14'53.80"V

na mape

 

tel.: +421-55-2342590

fax. +421-55-6222124

email: ug@upjs.sk

skupina Geografia, UPJŠ KE256px-Youtube icon.svginstagram

Kalendár

január 2018
Po Ut St Št Pi So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Aktuality

Žiadne udalosti
Go to top